Skip to main content

Õppekava ja õppeained

Õppekava sihtgrupp isikud, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon meditsiini-, loodus-, tervise-, sotsiaalteaduste, matemaatika / matemaatilise statistika või majandusteaduste valdkonnas või kes töötavad terviseinfo analüüsiga seotud erialal.

Õppekava maht ja moodulid. Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb kohustuslikest üldainetest (45 EAP), erialaainetest (27 EAP), praktikast (12 EAP) ning vabaainetest (6 EAP) ja magistritööst (30 EAP). Erialaainete moodul võimaldab kitsamat spetsialiseerumist epidemioloogiale. Vabaaineid võib valida kõikidest TÜ õppekavadest, samuti teiste ülikoolide õppekavadest. Magistritöö seisneb iseseisvas uurimis- või arendustöös ning eeldab selle kirjalikku esitamist ja avalikku kaitsmist.

Erialaainetes õpivad magistrandid, kuidas kirjeldada ja prognoosida haiguskoormust ja haiguste trende ning hinnata nende mõju riigi heaolule ja majandusele. Üliõpilased saavad ülevaate nii nakkus- kui ka krooniliste haiguste epidemioloogiast ja seirest. Omandatakse teadmised, kuidas kavandada teaduslikke uuringuid, hinnata uuringutulemuste tõesust ning rakendada tõenduspõhiseid uuringutulemusi tervisepoliitiliste otsuste tegemisel ja sekkumiste planeerimisel.

Õppekaval on tähtajatu õppe läbiviimise õigus (Haridus- ja Teadusministeerium), samuti on õppekava 2004. ja 2008. aastal edukalt läbinud rahvusvahelise akrediteerimise (ASPHER – Association of Schools of Public Health in European Region).

Tutvu lähemalt rahvatervishoiu magistriõppekavaga ja õppeainetega.

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Viited õppekorraldusele


  • Tutvu kõige olulisema õppetööd reguleeriva õigusaktiga  
Jaga
16.02.2022