Skip to main content

Praktika

Praktika eesmärk on omandada praktilise töö kogemusi, rakendades magistriõppes saadud teoreetilisi  teadmisi, oskusi ja väärtusi.

ARTH.00.038 Praktika rahvatervishoius 12 EAP

Praktika sooritatakse rahvatervishoiu valdkonnas tegutsevas riigiasutuses, ettevõttes, koolitus- ja konsultatsioonifirmas vm. Praktikana arvestatakse ka aktiivset osalemist teadusuuringu kavandamisel, elluviimisel ja analüüsimisel juhendaja juhendamisel.

  • Praktika maht on 12 EAP ehk 160 akadeemilist tundi praktlist tööd.
  • Praktika sooritatakse hiljemalt 4. semestril pärast eeldusainete läbimist. 

Praktika sooritamine ja kaitsmine

  • Enne praktikale minekut sõlmitakse kolmepoolne leping ülikooli, praktikabaasi ja üliõpilase vahel. Lepingus määratakse kindlaks praktika kestus, aeg, koht ja asutusepoolne juhendaja.
  • Juhendaja jagab üliõpilasele tööülesanded, kontrollib nende täitmist ning annab praktika lõppedes praktikandi tööle hinnangu. 
  • Praktika jooksul täidab üliõpilane praktikapäevikut, kus ta kirjeldab tööülesandeid ja märgib üles nende sooritamise aja.
  • Praktika lõppedes koostab üliõpilane praktikaaruande ning esitab selle praktikakoordinaatorile.
  • Praktika kaitsmiseks teeb üliõpilane suulise ettekande praktikaseminaril.
  • Praktika arvestatakse, kui üliõpilane on esitanud ja kaitsnud praktikaaruande, osalenud vähemalt kahel praktikaseminaril ning praktikajuhendaja on esitanud ülikoolile üliõpilase töö kohta positiivse hinnangu.

Praktikaga seotud dokumendid

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Linnaplaneerimine

Alustab avatud veebiloengute sari, kus arutletakse, kuidas toetada jätkusuutliku linnaruumi kujundamist

Jaga
03.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Viited õppekorraldusele


  • Tutvu kõige olulisema õppetööd reguleeriva õigusaktiga  
Jaga
16.02.2022