Teadusprojekt „Emakakaelavähi ennetus Eestis – nutikad ja personaalsed lahendused“

Projekti raames kogutakse mitmekesine, ajakohane ja usaldusväärne teave Eesti naiste hulgas nii emakakaelvähki haigestumise eest kaitsvate kui haigestumise riski tõstvate tegurite kohta, et tõhustada emakakaelavähi ennetust Eestis. Uuring keskendub emakakaelavähi individuaalse haigestumisriski hindamisele 30–55aastaste naiste hulgas ning kasutab selleks erinevaid terviseandmeid. Kuna emakakaelavähi riskitegurite kujunemine on pikaajaline protsess, siis kogutakse uuringusse kaasatud naiste kohta andmeid nii uuritavatelt enestelt kui ka tagasiulatuvalt kasutades raviasutuste ning meditsiiniregistrite andmekogusid.

Käesoleva uuringu üldeesmärk on kasutada isikupõhiseid ning erinevate registrite ja tervisega seotud andmebaaside andmeid, et luua andmestik, mis võimaldab mudeldamise ning tehisintellekti (TI) abil hinnata individuaalset emakakaelavähi riski. Kuna onkogenees on pikaajaline protsess, vajatakse sekundaarseid andmeid pikema ajaperioodi (2005–2030) kohta. Uurimistöö tulemusi on võimalik kasutada personaalsete/optimaalsete emakakaelavähki ennetavate sekkumiste kujundamise informeerimiseks (tõenduspõhiseks otsustamiseks).

Uuringu eesmärgiks on:

  • välja selgitada uuringusse kaasatud naiste emakakaelavähiga seotud riskitegurid nii naiste endi andmetel kui tervishoiuasutuste andmetel – primaarsed andmed. Oluline uuringu komponent on HPV olemasolu või puudumise kindlaks tegemine uuritavatel naistel, milleks kasutatakse uuritava poolt testimiseks kasutatava materjali (tupe äie) kogumist;
  • uurida uuringusse kaasatud naiste tervishoiuteenuse kasutamise põhiseid andmeid tervise administratiivsete andmebaaside (Haigekassa, Emakakaelavähi sõeluuringu register) põhjal – sekundaarsed andmed;
  • prognoosida emakakaelavähi individuaalset riski mudeldamist ning masinõpet kasutades;
  • hinnata erinevate sekkumiste (sõeluuringus osalus) kulutõhusust;
  • luua tõendus emakakaelavähi ennetuse (sõeluuringu) optimaalse korralduse välja-arendamiseks.
#teadus
Tanel Laisaar

Kopsuvähi sõeluuringu katseprojekt avastas 28 + 12 vähijuhtu

#teadus #ühiskonnale #valdkonnast
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile

#teadus
Masinõpe

Masinõpe aitas tuvastada Eestis levivad viirusetüved, mis põhjustavad emakakaelavähki