Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Anti Selart
Anti Selart
dekaan
PhD (ajalugu)
+372 737 6506
+372 5340 6116 (6506)
Riho Altnurme
Riho Altnurme
teadusprodekaan
dr. theol.
+372 5344 1310
Jakobi 2-127

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Klaarika Marton
Klaarika Marton
dekanaadi juhataja
MA (saksa keel ja kirjandus)
+372 737 5424
+372 5562 2982 (5424)
Jakobi 2-116
Külli Kuusik
Külli Kuusik
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5342
Jakobi 2-118
Heddy Haljak
Heddy Haljak
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5344
Jakobi 2-118
Lii Lang
Lii Lang
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist 0,8 k
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5346
Jakobi 2–119
Eva-Kaia Vabamäe
Eva-Kaia Vabamäe
arendus- ja kommunikatsioonijuht
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
+372 737 6148
+372 5560 8051 (6148)
Jakobi 2-116
Maris Meus
Maris Meus
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,6 k
+372 737 6535
Jakobi 2-119
Lea Kivi
Lea Kivi
turundustegevuse ja koostöösuhete koordinaator 0,3 k
+372 737 5306
Jakobi 2-118
Valter Lang
Valter Lang
instituudi juhataja
PhD (arheoloogia)

Olen töötanud Eesti arheoloogias alates ülikoolistuudiumi lõpetamisest 1981, esialgu uurijana Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis Tallinnas, alates 1999. aastast aga korralise professorina Tartu Ülikoolis. Kuni 2000. aastate lõpuni töötasin kolme suurema asustusarheoloogilise projektiga Harjumaal, Virumaal ja Raplamaal, uurides selle kõrval ka muistseid põllusüsteeme ja ainelist kultuuri, eriti keraamikat. Arheoloogilistest perioodidest olen kõige rohkem tegelenud pronksiaja ja eelrooma rauaajaga, kuid kokku u 200 teadustöö temaatika on ulatunud neoliitikumist keskajani. Suuremaid väljakaevamisi olen teinud muistsetel asulakohtadel (Uderna, Olustvere, Ilumäe), linnamägedel (Iru, Keava, Võnnumägi), kalmetel (Väo, Viimsi, Tõugu, Uusküla, Palmse), põllujäänustel (Saha-Loo, Proosa, Uusküla, Ilmandu). Viimastel aastatel olen pühendunud meie etnilise ajaloo uurimisele. Olen 3 aastat olnud instituudi juhataja ja 7 aastat filosoofiateaduskonna dekaan. 2010 valiti mind Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks ning 2017 Soome Teaduste Akadeemia välisliikmeks, peale selle kuulun mitmesse teadusseltsi Eestis, Leedus ja Soomes.

Ene Leius
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5656
Jakobi 2-215

uusima ajaloo ja üldajaloo õppekorraldus, kõikide osakondade VÕTAd ja ERASMUSega seotud nõustamine

Aasa Saavaste
Aasa Saavaste
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5650
Jakobi 2-215

arheoloogide, arhiivinduse, Eesti ajaloo ja kunstiajaloo õppekorraldus, tunniplaanid ja ruumibroneeringud

Kaili Kaseorg-Cremona
koordinaator

arhiivinduse, kunstiajaloo, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonna dokumendihaldus ja personalitöö, õppekorralduslikud küsimused, doktorandid, nõukogu koosolekud, sisekommunikatsioon ja turundus

Kätlin Jansons
Kätlin Jansons
koordinaator
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 6505

arheoloogide dokumendihaldus ja personalitöö, õppekorralduslikud küsimused, sisekommunikatsioon ja turundus, kodulehe haldamine, infokiri, sotsiaalmeedia: Facebook, Instagram

Arheoloogia osakond

Aivar Kriiska
Aivar Kriiska
osakonna juhataja
PhD (arheoloogia)

Minu peamised teadussuunad on esi- ja ajaloolise aja arheoloogia, geoarheoloogia ja arheogeneetika. Uurimishuvid hõlmavad Ida- ja Põhja-Euroopa esiajaloolist ja ajaloolist elanikkonda, kolonisatsioone ja rändeid, majandust, ühiskonda ja asustusmustrit. Minu teadustöö fookuses on samuti inimese ja looduse vastasmõjud, eriti seosed Läänemere veetaseme muutuste ja inimasustuse ning elukohavaliku ja looduskeskkonna vahel esiajal. Tulemustest võib esile tuua Euroopa metsavööndi mesoliitilist koloniseerimist, Ida- ja Põhja-Euroopa Narva ja nöörkeraamika kultuuride erinevaid aspekte ning Läänemere saarte ja rannikualade asustust käsitlevaid uurimusi. Olen läbi viinud multidistsiplinaarseid uurimisprojekte Eestis, Soomes, Venemaal, Lätis ja Valgevenes. Olen arvukate teadusartiklitele ja -raamatute, põhi- ja keskkooliõpikute ning populaarteaduslike artiklite ja raamatute autor või kaasautor.

Arheoloogia õppetool

Valter Lang
Valter Lang
akadeemik, arheoloogia professor
PhD (arheoloogia)
Jakobi 2-205

Olen töötanud Eesti arheoloogias alates ülikoolistuudiumi lõpetamisest 1981, esialgu uurijana Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis Tallinnas, alates 1999. aastast aga korralise professorina Tartu Ülikoolis. Kuni 2000. aastate lõpuni töötasin kolme suurema asustusarheoloogilise projektiga Harjumaal, Virumaal ja Raplamaal, uurides selle kõrval ka muistseid põllusüsteeme ja ainelist kultuuri, eriti keraamikat. Arheoloogilistest perioodidest olen kõige rohkem tegelenud pronksiaja ja eelrooma rauaajaga, kuid kokku u 200 teadustöö temaatika on ulatunud neoliitikumist keskajani. Suuremaid väljakaevamisi olen teinud muistsetel asulakohtadel (Uderna, Olustvere, Ilumäe), linnamägedel (Iru, Keava, Võnnumägi), kalmetel (Väo, Viimsi, Tõugu, Uusküla, Palmse), põllujäänustel (Saha-Loo, Proosa, Uusküla, Ilmandu). Viimastel aastatel olen pühendunud meie etnilise ajaloo uurimisele. Olen 3 aastat olnud instituudi juhataja ja 7 aastat filosoofiateaduskonna dekaan. 2010 valiti mind Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks ning 2017 Soome Teaduste Akadeemia välisliikmeks, peale selle kuulun mitmesse teadusseltsi Eestis, Leedus ja Soomes.

Mari Tõrv
Mari Tõrv
arheoloogia kaasprofessor 0,5 k
PhD (arheoloogia)
+372 737 5652
Jakobi 2-204

Ma olen arheoloog, kes töötab mitme valdkonna piirimail. Oma uurimistöös keskendun mineviku surmakultuuri ja toitumise uuringutele, rakendades osteoloogia, arheoloogia, arheotanatoloogia, aga ka stabiilsete isotoopide uuringuid. Kõige laiemalt huvitavad mind minevikus elanud inimeste identiteedid ja see, kuidas neid väljendatakse erinevates praktikates (nt matmiskombed, toidukultuur).

Eve Rannamäe
Eve Rannamäe
arheoloogia kaasprofessor
PhD (arheoloogia)
Jakobi 2-203

Olen zooarheoloog ehk uurin arheoloogilistest kontekstidest pärit loomaluid. Oma doktoritöös ja järeldoktorantuuris uurisin lambapopulatsioone Eestis ja mujal Põhja- ning Ida-Euroopas. Selleks kasutasin peamiselt morfomeetrilisi ja arheogeneetilisi meetodeid. Pean väga oluliseks asjaolu, et mineviku loomade ja karjakasvatuse uurimine on toonud mind ka tänapäeva – meie põlistõugudeni ja eriti Kihnu maalambani – kus saan rakendada zooarheoloogia andmeid maatõugude uurimisel ja ka säilitamisel. Hetkel käimasolevatest projektidest kahes (BoNe ja PRG29) olen uurimisfookusesse lisanud ka veised ja kitsed: nende kasvatuse, kasutuse ja populatsioonide kujunemise eelkõige kesk- ja uusajal. Näiteks on huvi keskmes meie härjakultuur ja selle seosed Soome aladega. Lisaks püüan saada mahukat ülevaadet üldise loomakasvatuse, kaubanduse ja loomsete saaduste tarvitamise kohta Eesti aladel kesk- ja uusajal. Kolmandas projektis (PSG492) tegelen aga muinasajaga ja uurin, millist rolli mängisid mets- ning koduloomad inimese toidulaual tollal.

Marge Konsa
Marge Konsa
projektijuht
Jakobi 2-207

Avastasin arheoloogia enda jaoks 16-aastaselt, kui esimest korda osalesin arheoloogilistel kaevamistel ja see oli armastus esimesest kühvlitõmbest peale. Minu peamisteks kaevamis- ja leireobjektideks on olnud matmispaigad ja asulakohad, kuigi lisaks on nende sekka sattunud ka linnuseid, muistseid põlde ning aardeid. Huvi asustusajaloo ja maastikuarheoloogia vastu on mind viinud pea igasse Eestimaa nurka ning andnud oskuse ühendada oma uuringutes arheoloogilisi, ajaloolisi ja loodusteaduslikke allikaid. Eriti meeldib mulle mikroarheoloogia, kus ühe muistise üksikasjaliku uurimise kaudu saab luua detaili- ja nüansirohke pildi ühe kogukonna või muistise ajaloost. Niiviisi uurin praegu ühes Viljandimaa matmispaigas kajastuvat kogukonnalugu ning teiseks minu lähivaatluse objektiks on Salme laevmatused. Lisaks uurimistööle meeldib mulle olla teaduse vahendajaks üldsusele. Viimati valmis mul koostöös Saaremaa Muuseumiga rändnäitus Salme laevmatustest.

Mairi Kaseorg
Mairi Kaseorg
projekti koordinaator 0,7 k
MA (arheoloogia)

Magistriõppes tegelen ma vana DNA ja selle säilimisega seotud küsimustega. Õpingute jooksul olen töötanud arheoloogia osakonnas tehnikuna ja praegu on minu töö seotud arhiivi haldamise ning selle juurde kuuluva raamatukogu igapäevase administratsiooniga. Arhiivitöö kõrvalt osalen arheoloogia ajakirja Tutuluse väljaandmisel.

Laboratoorse arheoloogia õppetool

Aivar Kriiska
Aivar Kriiska
laboratoorse arheoloogia professor
PhD (arheoloogia)
Jakobi 2-206

Minu peamised teadussuunad on esi- ja ajaloolise aja arheoloogia, geoarheoloogia ja arheogeneetika. Uurimishuvid hõlmavad Ida- ja Põhja-Euroopa esiajaloolist ja ajaloolist elanikkonda, kolonisatsioone ja rändeid, majandust, ühiskonda ja asustusmustrit. Minu teadustöö fookuses on samuti inimese ja looduse vastasmõjud, eriti seosed Läänemere veetaseme muutuste ja inimasustuse ning elukohavaliku ja looduskeskkonna vahel esiajal. Tulemustest võib esile tuua Euroopa metsavööndi mesoliitilist koloniseerimist, Ida- ja Põhja-Euroopa Narva ja nöörkeraamika kultuuride erinevaid aspekte ning Läänemere saarte ja rannikualade asustust käsitlevaid uurimusi. Olen läbi viinud multidistsiplinaarseid uurimisprojekte Eestis, Soomes, Venemaal, Lätis ja Valgevenes. Olen arvukate teadusartiklitele ja -raamatute, põhi- ja keskkooliõpikute ning populaarteaduslike artiklite ja raamatute autor või kaasautor.

Ester Oras
Ester Oras
arheoloogia kaasprofessor 0,5 k
PhD
+372 737 5652
Jakobi 2-204

Olen arheokeemik ning tegelen minevikuühiskonna uurimisega, kombineerides erinevaid loodusteaduslikke meetodeid. Töötan samaaegselt nii arheoloogia osakonnas kui ka analüütilise keemia õppetoolis. Minu põhiliseks uurimisvaldkonnaks on biomolekulaararheoloogia, mida kasutan muinas- ja keskaegse toitumise ja tervise rekonstrueerimiseks. Peamise uurimismaterjalina kasutan inimluustikke ja savinõusid, mida analüüsin, kasutades erinevaid orgaaniliste jäägianalüüside meetodeid massispektromeetriast isotoopideni. Lisaks olen tegelenud isotoopanalüüsidel põhinevate migratsiooniuuringutega, esemete päritolu ning kasutusjälgede analüüsiga. Olen interdistsiplinaarse Archemy [www.archemy.ee] uurimisgrupi asutaja ja juht. Annan loenguid erinevatest laboratoorse arheoloogia meetoditest, osalen doktoriseminari korraldamises ning juhendan tudengeid kõigil õppeastmetel nii arheoloogias kui ka analüütilises keemias. Kui oled huvitatud, kuidas loodusteadused aitavad paremini mõista meie ajaloopärandit ning soovid minuga koos töötada, siis võta julgelt ühendust.

Kristiina Johanson
Kristiina Johanson
arheoloogia teadur
PhD (arheoloogia)

Olen omandanud nii bakalaureuse-, magistri- kui doktorikraadi Tartu Ülikoolis. Alustasin kiviaja arheoloogiaga, tegeledes peamiselt juhuleidudena leitud hilisneoliitilistele varreauguga kivikirvestele tõlgendusvõimaluste otsimisega. Hiljem liikus fookus kiviaegsete esemete taaskasutuseni hilisemates, peamiselt raua- ja keskaegsetes, kontekstides ning looduslike leidude (fossiilid, ümarad kivid, mineraalid) tõlgendusteni arheoloogilistes muististes. Doktoritöös, mille kaitsesin 2018. aastal, vormusid need teemad maagia ja maagiliste esemete tuvastamisvõimaluste otsinguteks arheoloogilise materjali põhjal. Viimasel ajal olen liikunud hoopis loodusteaduste suunas ning tegelen taimejäänuste võrdluskogu korrastamise ja täiendamisega, aga ka arheoloogiliste taimede mikro- ja makrojäänuste määramisega.

Arheoloogia kabinet

Heiki Valk
Heiki Valk
juhataja, arheoloogia professor
PhD (arheoloogia)
+372 737 5653
Jakobi 2-209

Olen töötanud Tartu Ülikoolis alates 1990. aastast – teaduri, vanem- ja juhtivteaduri ning ühtaegu arheoloogia kabineti juhatajana, praegu professori ametikohal. Esindan arheoloogia „pehmet“, humanitaarset poolt. Huvi pakuvad muinasaja lõppjärk, keskaeg ja varauusaeg, sh arheoloogia seosed usundiga (kalmistud, looduslikud pühapaigad), hilisema rahvakultuuri ja kirjalike allikatega, samuti 13.–18. sajandi üldisemad kultuuriprotsessid Eesti maaruumis, iseäranis Lõuna-Eestis. Eriti paelub Setomaa, kus kaua püsis keskajale omane maailmapilt – sealses traditsioonis võib leida arheoloogia poolt uuritava ajastu mõtte- ja tunnetusviisi kajastusi. Viimastel aastatel on arenenud koostöö geneetikutega keskaegse DNA uurimisel. Omaette uurimisvaldkond on Lõuna-Eesti muinaslinnuste vanus ja kasutuslugu. Oluliseks pean arheoloogia tugistruktuuride – kogude, arhiivi, erialaraamatukogu taastamist Tartu Ülikoolis, konserveerimislabori ja andmebaaside käivitamist ning arheoloogiaajakirja Tutulus asutamist ja toimetamist. Praegu juhin rühmagranti „Eesti 12.-14. sajandil: kohalik ühiskond, traditsioonid ja kultuur muutuste ajastul“ (PRG1931).

Andres Tvauri
Andres Tvauri
arheoloogia kaasprofessor
PhD (arheoloogia)
+372 508 9803
Jakobi 2-202

Töötan Tartu Ülikoolis alates 1997. aastast. Magistritöö kaitsesin 1995. aastal Helsingi ülikoolis Eesti ja Soome lohukividest. Doktoridissertatsiooni kaitsesin Tartu Ülikoolis 2001. aastal Tartu noorema rauaaja linnuse ja asula asustusloost. Olen juhatanud arvukaid väliuuringuid Tartu arheoloogilises kaitsevööndis, mille tulemusel on valminud mitmed publikatsioonid, mis käsitlevad kesk- ja varauusaegse Tartu arheoloogilisi jäänuseid. Teaduslike monograafiatena on ilmunud minu uurimused Eesti hilisrauaaja (umbes 1050–1250) keraamilistest anumatest ning rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiajast (umbes 450–1050) Eestis. Olen põhjalikumalt uurinud ajaloolise aja tootmisrajatisi (keraamika-, lubja-, klaasi- ja tõrvatootmiskohad). Praegu koostan uurimust varauusaja (umbes 1558–1783) arheoloogilistest allikatest Eesti alal.

Riina Rammo
Riina Rammo
arheoloogia kaasprofessor
PhD (arheoloogia)
+372 737 5659
Jakobi 2-208

Minu kitsam eriala on tekstiiliarheoloogia. Eelkõige huvitab mind sellega seoses tehnoloogia ja rõivastuse ajalugu Läänemere idakaldal. Kuna Eestis on tekstiile arvukamalt säilinud alates viikingiaja lõpust, siis tegelen peamiselt hilisrauaaja ja keskaja materjaliga (u 11.–16. sajand). Samas olen käsitlenud ka oletatavaid tekstiilijäljendeid pronksiaegsetel savinõudel ja 19. sajandi jõukate linnakodanike surirõivaid. Doktoritöö „Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine“ kaitsesin 2015. aastal Tartu Ülikoolis. Järeldoktorantuuri „Tekstiilitehnoloogia mikroskoobi all” läbisin Aalto Ülikooli Nanomikroskoopia keskuses Helsingis (2017–2018), kus täiendasin teadmisi erinevate mikroskoopide kasutamisest kiudude ja tehnikate määramisel ning uurisin minevikus kasutatud värvaineid. Alates 2020. aastast keskendun rõivastuse ja enesemääratluse seoste uurimisele Eesti alal arheoloogiliste leidude põhjal.

Ragnar Saage
Ragnar Saage
arheoloogia teadur
PhD (arheoloogia)
+372 737 5659
Jakobi 2-208

Olen arheometallurg ehk minu põhiline uurimisvaldkond on mineviku metallitöö. Ma alustasin metallitöö uurimist 2011. aastal, võttes Jüri Peetsi ja Ain Mäesalu juhendamisel ette Käku sepikoja uurimise ja nüüdseks on sellest välja kasvanud laiem huvi kõiksugu metallitöö vastu. Metallitöö uurimiseks kasutan eelkõige materjaliteadusest üle võetud meetodeid, mille abil jõuame lähemale esemete valmistamistehnoloogia, kvaliteedi ja keemilise koostiseni. Metallivalu uurimiseks olen põhiliselt tegelenud metallisulatustiiglite ja valuvormide analüüsimisega, samas kui rauametallurgia osas on põhiliselt luubi all olnud sepikojad ja nende leiud. Vahemikus 2021 kuni 2024 tegelen oma projektiga “Eesti rauametallurgia kõrgaeg ja hääbumine 12.–14. sajandil”, mis on Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrant. Metallurgia uurimise kõrvalt tegelen eksperimentaalarheoloogiaga, aga ka muististe ja esemete 3D modelleerimisega fotogramm-meetria abil. Tehtud mudelid leiab aadressilt: https://sketchfab.com/r.saage

Andres Vindi
Andres Vindi
tehnik
+372 737 5659
Jakobi 2-208

Olen sündinud 1971. aastal Tartus. Arheoloogiapisiku sain 1986.-87. aastal Makita külakalmistu kaevamistelt. Tartu Ülikooli tulin 1993. aasta kevadel. Töötan tehnik-konservaatorina – tegelen metalli konserveerimise ja leidude magasineerimisega. Peale selle tegelen maastikul uute arheoloogiliste objektide otsimisega. Suuremat huvi pakuvad linnamäed, mida olen leidnud 12, järve- ja jõesaared. Suviti osalen ülikooli juhitavatel arheoloogilistel kaevamistel.

Kristel Kajak
Kristel Kajak
konservaator
MSc (kultuuriväärtuste säilitamine)
+372 737 5659
Jakobi 2-208

Töötan TÜ arheoloogia kabinetis arheoloogiliste objektide konservaatorina 2004. aastast, mil ma lõpetasin eseme konserveerimise eriala Soomes, tollases Kunsti ja Disaini Instituudis (EVTEK). 2014. a. kaitsesin kultuuriväärtuste säilitamise erialal magistrikraadi (MSc)Tartu Ülikoolis. Arheoloogiasse sattusin ma tänu BA lõputöö otsingutele ning need viisid mind monoliitide (pinnaseplokid leidudega) temaatika juurde. Põnevad ja mahukad projektid on olnud 13.–14. sajandi Siksälä kalmistu rikkaliku leiumaterjaliga matuse monoliitide väljapuhastamine ning Kukruse kalmistu VI matuse, ERM ́i ühe püsieksponaadi, 12. sajandi Kukruse memme täispikkuses skeleti väljapuhastamise, konserveerimise ja eksponeerimisega seotud tööd. Tegelen peamiselt orgaanilise leiumaterjali konserveerimisega, kuid nüüdseks on töölauale tee leidnud ka muust materjalist leiud. Olen kaasõppejõud loengukursusel “Arheoloogiliste objektide säilitamine” ja püüan niimoodi anda oma panuse kultuuriväärtuste säilitamise väärtustamisele ja teadvustamisele. Kuulun Eesti Konservaatorite Ühingusse ja hindan koostööd.

Riina Juurik
Riina Juurik
tehnik
MA (arheoloogia)
+372 737 5653
Jakobi 2-211

Olen olnud seotud arheoloogiaga alates aastast 2006, mil alustasin tööd arheoloogia kabinetis arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasiga. Edasine tegevus ongi olnud seotud nii kohainfo kui ka Tartu ülikooli arheoloogiakogude andmebaasi loomise, arendamise ja sisulise haldamisega. Mõningal määral olen tegelenud ka maastikuarheoloogiaga Edela-Eesti piirkonnas. Lisaks magistrikraadile arheoloogias olen omandanud rakendusliku kõrghariduse õena ning hetkel olengi tegev kahes valdkonnas, arheoloogias ja õenduses.

Taisi Juus
Taisi Juus
tehnik 0,75 k
MA (arheoloogia)
Jakobi 2-212

Töötan arheoloogiaarhiivis ja -raamatukogus alates 2017. a sügisest. Minu tööülesanneteks on arhiivi ja raamatukogu haldamine – uute arhivaalide arvelevõtmine, andmebaasi sisestamine, arhiivi ja raamatukogu korrashoid ning uute raamatute kataloogimine ja kasutajatele raamatute laenutamine.

Arheoloogiaga olen aktiivsemalt tegelenud alates 2012. aastast. Ühtlasi kaitsesin Tartu Ülikoolis ka bakalaureuse- ja magistrikraadi. Õpingute jooksul olen tegelenud erinevate teemadega – bakalaureuseastmes uurisin Kohtla Vanaküla peitleiust välja tulnud sirpide katkeid ning magistrantuuris Eesti arheoloogiakogudes leiduvaid mesoliitilisi luust liitesemeid ja Eestist, Valgevenest ja Venemaalt pärit kiviaegseid kitiproove, mida analüüsisin infrapunaspektroskoopia (ATR-FT-IR) meetodiga.

Riina Vesi
Riina Vesi
tehnik-joonestaja
+372 737 5653
Jakobi 2-211

Peale Tartu kunstikooli lõpetamist asusin tööle arheoloogia kabinetis tehnik-joonestajana. Olen osalenud paljudel arheoloogilistel kaevamistel joonistajana. Praegu on minu tööks inim- ja loomaluude puhastamine ning pakendamine ja osteoloogiakogu korrastamine.

Arhiivinduse osakond

Aigi Rahi-Tamm
Aigi Rahi-Tamm
osakonna juhataja, arhiivinduse professor
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-222

Professor Aigi Rahi-Tamme poolt käsitletav periood jääb ajavahemikku 1860-1990. Arhiivinduslikust eripärast tulenevalt on kesksel kohal Eesti aja­loo allikate tõlgendamine. Temaatiliselt on rõhuasetus riigi/võimu ja isiku vahelistel suhetel ning eriilmelistel tegutsemise strateegiatel, seda eriti kriitilistest situatsioonidest tingitud oludes. Hetkel on käimas eestlaste individuaalseid ning kollektiivseid sõjakogemusi 20. sajandi sõdades ja nende järel analüüsiv projekt. Kuivõrd sõdadest tõukub palju probleeme, on uurimisküsimuste spekter lai. Teiseks keskseks teemaks on sotsiaalse kontrolli mehhanismid (surmanuhtlusest premeerimise ja tunnustamiseni). Kontroll hõlmab objekti ja subjektina asutusi, organisatsioone, töökollektiive, gruppe, indiviide ning nende tegevusi ja omavahelisi suhteid, see on nii väline (riiklike organite teostatud) kui sisemine (kollektiivi, grupi ja enesekontroll). Öeldust tulenevalt analüüsitakse kontrolli meetmeid läbi kahe perspektiivi, nii võimu­poolsete taktikate kui isikute reaktsioonide kaudu.

Kurmo Konsa
Kurmo Konsa
arhiivinduse (säilitamine) kaasprofessor 0,5 k
PhD (infoteadus)
Jakobi 2-221

Kaasprofessor Kurmo Konsa uurimisvaldkond keskendub säilikute seisundi uuringutele raamatukogudes, arhiivides ja muuseumides. Olulisel kohal on kultuuripärandi objektide biokahjustuste ning hoidlate keskkonnaga seotud küsimused, samuti säilituskorralduse teoreetilised alused. Kui sind huvitavad erinevad pärandi tekke- ja haldamise protsessid isiklikul, kogukondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil või isiklike infokogudega seotud teemad, pöördu julgesti Kurmo Konsa poole.

Janet Laidla
Janet Laidla
Eesti ajaloo lektor 0,5 k
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-233

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Lektor Janet Laidla uurib Eesti varauusaegset ning uusaegset teadus-, haridus- ja kultuurielu.  Tema doktoriväitekiri keskendus varauusaegsele ajalookirjutusele, samas on ta kirjutanud ka Tartu ülikooli ajaloost keskendudes peamiselt üliõpilaskonna ja teadusajaloole. Viimastel aastatel on teda järjest enam huvitama hakanud küsimus, kuidas kujunes naisharitlaskond Eestis kuni Teise maailmasõjani.

Eesti ajaloo osakond

Tõnu-Andrus Tannberg
Tõnu-Andrus Tannberg
osakonna juhataja, akadeemik, Eesti ajaloo professor
PhD (ajalugu)
+372 737 6510
Jakobi 2-220

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Eesti ajaloo professor Tõnu Tannbergi teadustöö keskmes on Eesti ja laiemalt Baltikumi ajaloo erinevad tahud 18. sajandi algusest kuni 20. sajandi lõpukümnendini. Tema viimaste aastate üldisemateks uurimisteemadeks on olnud (1) Moskva kontrollimehhanismid ja sovetiseerimisprotsessi palgejooned (keskus-perifeeria võimuvahekorrad) Eesti NSVs ja teistes balti liiduvabariikides NSV Liidu ning Ida-Euroopa poliitiliste arengute kontekstis, (2) Baltikumi integreerimise eripärad ja tagajärjed Vene impeeriumi sõjaväesüsteemi (rõhuasetusega Napoleoni sõdade ajastule, sõjaväekohustuse ajaloole ja Esimese maailmasõja perioodile) ning (3) ühiskonna vaimuelu suukorvistamise mehhanismid ja selle protsessi institutsionaalne ning ideoloogiline raamistik hilisstalinistlikus Eesti NSV-s. Erinevate uurimisprojektide raames on valmimas mitmed käsitlused sovetiaja kirjanduselu kontrollimehhanismidest ning uurimus Vene armee komplekteerimise rahvuslikest eripäradest impeeriumi lõpuperioodil. Ühtlasi on koostamisel allikapublikatsioon eestlastest Vene-Jaapani sõjas ning Eesti vanema perioodi sõjaajaloo ülevaateteos.

Vaata Tõnu Tannbergi ettekannet "Moskva „konstitutsioonilised parandused“ 1944. aastal: liiduvabariikide „iseseisvumine“ ning selle sise- ja välispoliitiline kontekst" konverentsil "Ants Piibu päev. 100 aastat Eesti vastuvõtmisest Rahvasteliitu".

Vaata ka "Teadlane vastab: miks ei alanud perestroika peale Stalini surma?".

Enn Küng
Enn Küng
Eesti ajaloo (varauusaja ja uusaja) kaasprofessor
PhD (ajalugu)
+372 737 6509
Jakobi 2-231

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kaasprofessor Enn Küngi uurijahuvi keskendub Läänemere regiooni ja Eesti ajaloole 16.–17. sajandil. See on ajajärk, mida Euroopas defineeritakse varauusajana. See kätkes endas kiireid poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi muutusi, uute ideede levikut, Euroopa integratsiooni, esile kerkinud rahvusriikide ekspansiivsust, aga ka sügavaid kriise. Tänapäeva Eesti ala kuulus toona Rootsi riigi koosseisu. Käimasolevate uurimisprojektide raames jälgitakse esmajoones majanduslikke ja poliitilisi protsesse, mis mõjutasid Eesti ajaloo kulgu varauusajal. Uurimistöös on kesksel kohal arhiiviallikad.

Ago Pajur
Ago Pajur
Eesti ajaloo (uusima aja) kaasprofessor
PhD (ajalugu)
+372 737 6509
Jakobi 2-231

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kaasprofessor Ago Pajuri uurimisperiood hõlmab kitsamalt Eesti esimest iseseisvusperioodi ja laiemalt 20. sajandi esimest poolt. Seejuures on kesksel kohal poliitiline ja sõjaajalugu, eriti Eesti Vabariigi sünd ja Vabadussõda (sh eesti rahvusväeosad), aga ka poliitilised arengud omariiklusaastail ja üleminek demokraatlikult riigikorralt autoritaarsele. Hetkel on käsil uurimus kolonel Ants Matsalost (1895–1945), kellest on jäänud maha mahukas käsikirjaline pärand, sh päevaraamat, mille avastas Kirjandusmuuseumi kogudest doktorant Toivo Kikkas.

Andres Andresen
Andres Andresen
Eesti uusaja kaasprofessor 0,75 k
PhD (ajalugu)
+372 737 6509
Jakobi 2-231

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kaasprofessor Andres Andresen uurib mitmesuguseid riikluse, õiguse, religiooni ja kultuurilooga seotud probleeme ajavahemikus 17. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni, aga samuti ka ajalookirjutuse ajalugu ja eesti mõttelugu. Viimasel ajal on ta muuhulgas tegelenud Rudolf Kallase elutöö lahti mõtestamisega eesti ajaloo seisukohalt. Jätkuvalt on käimas töö baltisaksa seisusliku omavalitsuskorralduse mitmete eriküsimuste selgitamiseks erinevate historiograafiliste suundade kontekstis, keskendudes sealjuures eriti 1710. aasta kapitulatsioonidele, asehaldusaegsetele ümberkorraldustele ja 19. sajandi lõpupoole reformidele.

Anu Raudsepp
Anu Raudsepp
ajaloo didaktika kaasprofessor, programmijuht
PhD (ajalugu)
+372 737 6509
Jakobi 2-231

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kaasprofessor Anu Raudsepp uurib esiteks erinevaid Eesti 20. sajandi kultuuriloo (haridus, kirjandus, tsensuur, õigeusu kirik) teemasid. Teda paelub aktuaalselt kirjasõna mõju, perekondlike ning kultuuriliste mõttekaaslaste tähendus vaimse enesesäilitamise ja vaimse vastupanu vahendina 20. sajandi ajaloo pöördelistel ja keerulistel perioodidel. Teiseks tema teadustöö põhivaldkonnaks on ajaloodidaktika, milles ta keskendub humanitaarvaldkonna õpikute analüüsile. Ta on uurinud eriti rahvuste ja vaenlase kuvandit. Kolmandaks uurimisvaldkonnaks on tal viimastel aastatel kujunenud sisejulgeoleku ajalugu (siseministeerium, piirivalve, politsei).

Tiit Rosenberg
Tiit Rosenberg
emeriitprofessor 0,1 k
knd (ajalugu)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Emeriitprofessor Tiit Rosenbergi esmaseks uurimisteemaks on Eesti agraarajalugu 19.–20. sajandil (põllumajanduslikud majapidamised mõisatest ja taludest sovhooside-kolhoosideni ning perefarmide ja osaühinguteni, -uuendused, -institutsioonid ja inimesed), samuti ajaloo uurimise ja õpetamise ajalugu Tartu Ülikoolis (alates 1919. aastast tänapäevani).

Janet Laidla
Janet Laidla
Eesti ajaloo lektor 0,5 k, programmijuht
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-233

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Lektor Janet Laidla uurib Eesti varauusaegset ning uusaegset teadus-, haridus- ja kultuurielu.  Tema doktoriväitekiri keskendus varauusaegsele ajalookirjutusele, samas on ta kirjutanud ka Tartu ülikooli ajaloost keskendudes peamiselt üliõpilaskonna ja teadusajaloole. Viimastel aastatel on teda järjest enam huvitama hakanud küsimus, kuidas kujunes naisharitlaskond Eestis kuni Teise maailmasõjani.

Lauri Kann
Lauri Kann
ajaloo didaktika nooremlektor 0,2 k
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Kunstiajaloo osakond

Anu Mänd
Anu Mänd
kunstiajaloo professor
PhD (Keskaja uuringud)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks on keskaja ja varauusaja visuaalkultuur Eestis ja Lätis, ent ka Läänemere piirkonnas laiemalt. Põhjalikumalt olen tegelenud altarite, retaablite, raidkivide ja hõbedaga, uurinud loomade kujutamist kunstis, pühakute kultust ning siinsete linnade kultuurilisi sidemeid Saksamaa, Madalmaade ja Põhjamaadega. Lisaks kunstiajaloole köidab mind ka sotsiaalajalugu: olen uurinud kaupmehi ja käsitöölisi, gilde ja vennaskondi, aga samuti ka naiste rolli keskajal. Nii õppe- kui ka teadustöös pean oluliseks interdistsiplinaarsust. Professorina loodan kaasa aidata sellele, et kunstiajaloolased, ajaloolased, arheoloogid ja teiste erialade spetsialistid teeksid senisest tihedamat koostööd.

Tõnis Tatar
Tõnis Tatar
kunstiajaloo lektor
PhD (kunstiajalugu)
+372 737 5655
Ülikooli 18-024

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Minu valdkonnaks on moodne kunst alates 19. sajandi impressionismist kuni 21. sajandi künniseni. Olles töötanud ka kunstimuuseumis, olen tuttav Eesti kunstiga pallaslastest nõukogude perioodini. Viimast olen uurinud ka oma doktoritöös. Pean huvitavaks vaadelda kunsti ühiskonna ja kultuuri kontekstis, ent minu meelest ei maksa eirata ka mehhanisme, mille kaudu mõjub kunstis ilu, loovus ja originaalne eneseväljendus. Skeptilisena mõnedes humanitaarse kunstiteooria seletustes olen tutvustanud empiirilisest ja neuroesteetikast lähtuvaid lähenemisi kunstile. Vanamoelise esteedina on mulle isiklikult oluline suure kunsti elujaatav ja elu rikastav funktsioon, lemmikud ulatuvad Matisse’ist Munchi ja Richterist Hockney’ni.

Holger Rajavee
Holger Rajavee
kunstiajaloo lektor 0,5 k
PhD (kunstiajalugu)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Minu kitsamaks uurimisvaldkonnaks on kunstiajaloo ja -teaduse aspektid, mis seostuvad kunstniku kui loova persooni kujunemislooga, samuti erinevad ideeajaloolised suunad kunsti- ja kultuuriajaloos. Tegelen ka Lääne esteetikateaduse problemaatikaga, keskendudes 17.–19. sajandile. Lisaks sellele on üheks huvifookuseks modernismi raames toimunud erinevate avangardismide ideoloogiad ja kunstiilmingud 20. sajandil. 
 

Anu Ormisson-Lahe
Anu Ormisson-Lahe
kunstiajaloo nooremlektor
MA (kunstiajalugu)
+372 737 5655
Ülikooli 18-024

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kunstiajaloos paelub mind idee saamine vormiks. Seda nii pulbitsevas barokis kui 18.–19. sajandi arhitektuurikeeles. Minu uurimisteemaks on valgustusajastu ülikool, linnaehituslikud uuendused ja Tartu ülikooli ansambli kujunemine J. W. Krause käe all. Arhitektuur võlub oma vormis ja võimalustes, mis laseb süvitsi minna teoreetikute maailma ja vaadata selle lihaks saamist ideelises ja vahetus kontekstis. Lisaks teoreetilistele teadmistele pean oluliseks, et tänased tudengid kogeksid ja näeksid maailma – hoolitsen selle eest, et kunstiajaloolaste traditsioonilised väljasõidud ja õppereisid oleksid osa akadeemilisest haridusest. 

Kadri Asmer
Kadri Asmer
kunstiajaloo nooremlektor 0,7 k
MA (kunstiajalugu)
+372 529 9994 (6166)
Ülikooli 18-024
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seotud protokolliliste tegevuste korraldamine

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Jälgin huviga kunsti võimu “teha häält” – sekkuda ja mõjutada oma kaasaega ning ümbritsevat ruumi. Vaimustun 19. ja 20. sajandi kunstiajaloo peatükkidest, kust peegelduvad vastu ühiskonnas toimunud sotsiaalpoliitilised murdepunktid. Usun, et kunst räägib oma ajast rohkem kui tuhat sõna.  

Lisaks kunstiajalooliste teemade käsitlemisele olen keskendunud ka kureerimise ja kunstikriitika põhitõdede avamisele. Samuti olen rahvusvahelise kunstiteadusliku ajakirja Baltic Journal of Art History peatoimetaja. 

Elis Pärn
Elis Pärn
kunstiajaloo nooremteadur
MA (kunstiajalugu)

Võrreldes teiste kolleegidega on minu teekond kunstiajaloo uurimises alles alguses. Sellegipoolest olen oma uurimisteema leidnud puitmõisaarhitektuuris, mis on juba viimased viis aastat pakkunud palju põnevaid avastusi ning lubanud täiendada ja osaliselt ümber kirjutada Baltimaade mõisaarhitektuuri arengulugu. Suurt huvi pakub mulle ka 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi esimese poole arhitektuuriteooria ning lisaks on mulle südamelähedased on muinsuskaitse ja pärandiloomega seotud küsimused, millele elan alati kirglikult kaasa. Oma uurimistöö teema populariseerimisega tegelen ka sotsiaalmeedias: Instagrami lehel @puitmoisad.  

Uusima aja osakond

Üldajaloo osakond

Mati Laur
Mati Laur
osakonna juhataja, uusaja professor
PhD (ajalugu)
+372 737 5657
Jakobi 2-218
Anti Selart
Anti Selart
keskaja professor
PhD (ajalugu)
+372 737 6506
+372 5340 6116 (6506)
Jakobi 2-225
Mait Kõiv
Mait Kõiv
üldajaloo (vanaaeg) kaasprofessor
PhD (ajalugu)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Marten Seppel
Marten Seppel
varauusaja kaasprofessor
PhD (ajalugu)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Anu Rae
üldajaloo nooremteadur 0,5 k
MA (Meditsiini ajalugu)
Marko Zanev
üldajaloo nooremteadur 0,5 k
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
Liina Lindström
Liina Lindström
instituudi juhataja
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
instituudi arendusjuht
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Tiia Margus
Tiia Margus
koordinaator
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Jakobi 2-433

Eesti keele osakond

Liina Lindström
Liina Lindström
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Karl Pajusalu
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
PhD (soome-ugri keeled)
+372 526 7733 (6124)
Jakobi 2-425
Pire Teras
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-411
Sulev Iva
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Katrin Kern
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Kirsi Laanesoo
Kirsi Laanesoo-Kalk
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
PhD (üldkeeleteadus)
David Paul Ogren
eesti keele süntaksi teadur 0,1 k
PhD (eesti keel)
Triin Todesk
Triin Todesk
lõunaeesti keelte teadur
PhD (uurali keeled)
Jakobi 2-430
Rodolfo Basile
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA
Jakobi 2-431
Kristiina Vaik
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
MA (arvutilingvistika)
Jakobi 2-404
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,8 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-431
Kelli Pekkenen
keeleteaduse nooremteadur
mag (euroopa ja ameerika nüüdiskeeled ja -kirjandus)
Jakobi 2-431
Axel Carsten Jagau
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (soome-ugri filoloogia)
Jakobi 2-445
Patrick Juho-Ville O'Rourke
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Elisabeth Kaukonen
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Eva Velsker
toimetaja 0,25 k
PhD (eesti keel)
+372 5340 6925
Jakobi 2-439
Andra Rumm
Andra Rumm
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)

Foneetika labor

Pärtel Lippus
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-408
Tuuli Tuisk
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2–409
Helen Türk
Helen Wilbur
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Andriela Rääbis
Andriela Rääbis
suulise keele teadur
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6163
Jakobi 2-407
Tiit Hennoste
Tiit Hennoste
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
PhD (eesti keel)
+372 737 6163
Jakobi 2-407
Andra Annuka-Loik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
PhD (eesti keel)
Piret Upser
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-406

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Riina Reinsalu
Riina Reinsalu
eesti keele tekstiõpetuse lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-404

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Eva Saar
koordinaator 0,3 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413

Soome-ugri osakond

Gerson Klumpp
Gerson Stefan Klumpp
osakonna juhataja, soome-ugri keelte professor, eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppe programmijuht
PhD (soome-ugri filoloogia)
+372 737 6537
Jakobi 2-415
Petar Dimitrov Kehayov
läänemeresoome keelte professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-419
Elena Markus
Elena Markus
läänemeresoome keelte kaasprofessor
knd (filoloogia)
Jakobi 2-405
Krisztina Toth
ungari keele külalislektor
mag (ungari keel ja kirjandus)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Miina Norvik
Miina Norvik
läänemeresoome keelte lektor
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-445
Margit Kuusk
Margit Kuusk
soome keele ja kultuuri õpetaja
MA (läänemeresoome keeled)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Valts Ernštreits
liivi keele teadur 0,1 k
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-413
Eva Saar
läänemeresoome keelte teadur 0,7 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Iuliia Zubova
Iuliia Zubova
fennougristika nooremteadur
MSc (fundamentaalne ja rakenduslingvistika)
Jakobi 2-418
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Merit Niinemägi
saami keelte nooremteadur (tööleping peatatud) 0,25 k
MA (soome-ugri keeled)

Üldkeeleteaduse osakond

Renate Pajusalu
Renate Pajusalu
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-403
Kadri Muischnek
Kadri Muischnek
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
PhD (eesti keel)
+372 737 6544
Jakobi 2-426
Ilona Tragel
üldkeeleteaduse kaasprofessor
PhD (üldkeeleteadus)
526 4065 (3356)
Jakobi 2-442
Ann Veismann
Ann Veismann
eesti ja üldkeeleteaduse lektor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-402
Helen Hint
Helen Hint
väljendusoskuse lektor 0,25 k, akadeemilise väljendusoskuse teadur 0,75 k
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6022
Jakobi 2-430
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Maria Reile
Maria Reile
eksperimentaalpragmaatika teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Mari Aigro
Mari Aigro
morfosüntaksi teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-430
Piia Taremaa
Piia Taremaa
üldkeeleteaduse teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Aimi Pikksaar
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Agu Bleive
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,1 k
MA (soome-ugri keeled)
Jakobi 2-439
Johanna Kiik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Heili Orav
Heili Orav
üldkeeleteaduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6143

Rakenduslingvistika osakond

Birute Klaas-Lang
Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor, uurija-professor
knd (filoloogia)
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Jakobi 2-434
Raili Pool
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor
PhD (eesti keel)
+372 737 5307
Jakobi 2-437
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Kadri Koreinik
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Jakobi 2-416
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-436
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
MA (eesti keel)
Jakobi 2-429
Tiina Kikerpill
eesti keele teise keelena didaktika nooremlektor 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-436
Aive Mandel
eesti keele teise keelena nooremlektor
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-429
Yana Sliusarenko
külalisteadur
Kati Käpp
keeleteaduse nooremteadur
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Diana Vender
keeleteaduse nooremteadur
MA (keeleõpetaja mitmekeelses koolis)
Katrin Mikk
keeleteaduse nooremteadur
MA (andragoogika)
Jakobi 2-436
Mari-Liis Korkus
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-431
Laura Kirss
keelehariduspoliitika nooremteadur 0,2 k
MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5227
Jakobi 2-432
Katrin Leppik
Katrin Leppik
projektijuht 0,4 k
MA (üldkeeleteadus)
eesti keele kui teise keele õpetajate koolitusprogrammid
Jakobi 2-409
Kulla Mellov
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Jakobi 2-437

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Liina Lindström
Liina Lindström
keskuse juhataja
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Joshua Wilbur
Joshua Wilbur
digitaalse lingvistika lektor
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-417
Peeter Tinits
Peeter Tinits
digihumanitaaria spetsialist 0,25 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-417
Bruno Mölder
instituudi juhataja
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321
Margot Must
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,8 k
MA (Euroopa õpingud)

Test 2

Filosoofia osakond

Bruno Mölder
osakonna juhataja
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

Filosoofia ajaloo õppetool

Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-325
Andrus Tool
filosoofia ajaloo lektor 0,75 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-324
Toomas Lott
filosoofia ajaloo teadur 0,2 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–325

Mõtteloo õppetool

Marko Pajevic
poeetilise mõtlemise külalisprofessor 0,2 k
PhD
Jakobi 2–320
Timo Aava
külalisteadur
MA (ajalugu)
Ove Averin
filosoofia nooremteadur
MA (filosoofia)
Jakobi 2–326

Praktilise filosoofia õppetool

Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-328
Blond naeratav naine heleda jakiga
Margit Sutrop
praktilise filosoofia professor 0,5 k
PhD (filosoofia)
+372 737 5327
+372 520 7183
Jakobi 2–332
Siobhan Kattago
praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Jakobi 2-328
Francesco Orsi
teoreetilise eetika kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-326
Mats Volberg
praktilise filosoofia lektor 0,2 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–236
Emmi Jennina Kaaya
praktilise filosoofia nooremteadur
MA (filosoofia)

Teoreetilise filosoofia õppetool

Bruno Mölder
vaimufilosoofia professor
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321
Alexander Stewart Davies
keelefilosoofia kaasprofessor, filosoofia magistri- ja doktoriõppe programmijuht
PhD (filosoofia)
Uku Tooming
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-321
Vivian Puusepp
teoreetilise filosoofia teadur 0,5 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–328
Miriana Maio
filosoofia nooremteadur
mag (keel ja meel: keeleteadus ja kognitiivsed uuringud)
Jakobi 2–321

Teadusfilosoofia õppetool

Jaana Eigi-Watkin
õppetooli juhataja kohusetäitja, teadusfilosoofia teadur
PhD (filosoofia)
Endla Lõhkivi
teadusfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323
Eveli Neemre
filosoofia nooremteadur 0,5 k
MA (filosoofia)
Jakobi 2–323

Semiootika osakond

Timo Maran
osakonna juhataja, ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 6139
Jakobi 2-311
Kalevi Kull
biosemiootika professor
knd (bioloogia)
+372 737 5933
Peeter Torop
kultuurisemiootika professor
PhD (filoloogia)
+372 737 6155
Jakobi 2-308
Mihhail Lotman
külalisprofessor 0,2 k
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2-307
Elin Sütiste
semiootika kaasprofessor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 6154
Jakobi 2-314
Andreas Ventsel
semiootika kaasprofessor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 5562 9976
Jakobi 2-314
Maarja Ojamaa
semiootika kaasprofessor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-314
Silvi Salupere
semiootika lektor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 6154
Jakobi 2-314
Anti Randviir
semiootika lektor, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2-309
Silver Rattasepp
semiootika teadur 0,5 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-304
Nelly Mäekivi
semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302
Tiit Remm
semiootika teadur, semiootika magistriõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302
Riin Magnus
semiootika teadur 0,75 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302
Mari-Liis Madisson
semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–313
Tatjana Menise
meediasemiootika teadur 0,9 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–313
Hongjin Song
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur
MA (semiootika)
Jakobi 2-304
Lona Päll
semiootika nooremteadur 0,5 k
MA (folkloristika)
Siiri Tarrikas
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-304
Krista Tomson
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–304
Yekaterina Lukina
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika)
Jakobi 2–304
Karl Joosep Pihel
semiootika nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–314
Marta Kucza
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur
MA (African Studies)
Jakobi 2-304
Eva Lepik
raamatukoguhoidja 0,75 k
+372 737 5413
Jakobi 2-333
Tuuli Pern
välissuhete spetsialist 0,5 k
MA (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5954
Ulvi Urm
vastutav sekretär
+372 737 5933
Jakobi 2-317

Semiootika rakenduskeskus

Ulla Juske
tegevjuht
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-314

Tartu Ülikooli eetikakeskus

Blond naeratav naine heleda jakiga
Margit Sutrop
keskuse juhataja
PhD (filosoofia)
+372 737 5327
+372 520 7183
Jakobi 2-332
Naeratav naine sinise kleidiga
Mari-Liisa Parder
eetika teadur 0,6 k, teadusprojektide koordinaator 0,4 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5426
Jakobi 2-330
Anu Tammeleht
Anu Tammeleht
eetika teadur 0,3 k, teaduseetika metoodik-koolitaja 0,3 k
PhD (haridus)
Jakobi 2–329
Marten Juurik
eetika nooremteadur 0,25 k
MA (ajakirjandus)
+372 737 5426
Jakobi 2-330
Naeratav blond naine musta jakiga
Triin Paaver
eetikakeskuse administratiivjuht
MA (personalitöö ja -arendus)
+372 737 5427
Jakobi 2-331
Blond naine kirju jakiga
Helen Hirsnik
koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja 0,8 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Kirju särgiga naeratav naine
Kristi Lõuk
projektijuht 0,25 k
MA (filosoofia)
+372 737 5426
Jakobi 2–329
Katrin Velbaum
projektijuht 0,5 k
MA (filosoofia)
+372 737 5426
Jakobi 2–330
Valge pluusiga naine
Triinu Laan
projektijuht 0,8 k
MA (kultuurikorraldus)
+372 5332 2153
Jakobi 2-329
Ene Tigas
Ene Tigas
projektijuht 0,8 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Jakobi 2–329
Ene Paldre
Ene Paldre
õppekorralduse spetsialist 0,3 k
+372 737 5669

Vabade kunstide professuuri õppekorraldus

Triinu Rosenberg
Triinu Rosenberg
kommunikatsioonispetsialist 0,75 k
MA (muutuste juhtimine ühiskonnas)

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond

Eesti kirjanduse õppetool

Maailmakirjanduse õppetool

Teatriteaduse õppetool

Kirjandusteooria ja intermediaalsete uuringute õppetool

Mattia Bellini
Mattia Bellini
maailmakirjanduse nooremteadur 0,5 k
mag (kaasaegsed humanitaarteadused)

UNESCO õppetool

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Eliyahu Ilia Magin
folkloristika nooremteadur
MA (folkloristika ja pärandirakendused)
Michele Tita
folkloristika nooremteadur 0,5 k
MA (folkloristika ja pärandirakendused)

Etnoloogia osakond

Grete Arro
keskkonnapsühholoogia teadur 0,2 k
PhD (psühholoogia)

Orientalistikakeskus

Mongoolia uuringute labor

Arktiliste kultuuride keskus

Roland Karo
Roland Karo
usuteaduskonna juhataja
dr. theol.
+372 737 5962

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Priit Rohtmets
Priit Rohtmets
usuteaduskonna asejuhataja
PhD (usuteadus)

Uurimisteemad: 

 • Eesti ja Baltikumi kirikulugu 19. ja 20. sajandil, 
 • kiriku ja riigi suhted,
 • teoloogia ajalugu,
 • religiooni ja rahvusluse suhted,
 • Balti ja Skandinaavia kirikute oikumeenia ajalugu,
 • õigeusu ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Kairi Ots
Kairi Ots
koordinaator 0,8 k
+372 737 5301
Ülikooli 18-310
Angela Aav
Angela Aav
õppekorralduse spetsialist
MA (religiooniuuringud)
+372 737 5300
Ülikooli 18-310

Kirikuloo õppetool

Riho Altnurme
Riho Altnurme
kirikuloo professor
dr. theol.
+372 5344 1310
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Tarmo Toom
patristika kaasprofessor
PhD (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • patristiline hermeneutika,
 • Augustinus,
 • usutunnistuste ajalugu,
 • kolmainu teoloogia .

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Priit Rohtmets
Priit Rohtmets
kirikuloo kaasprofessor
PhD (usuteadus)

Uurimisteemad: 

 • Eesti ja Baltikumi kirikulugu 19. ja 20. sajandil, 
 • kiriku ja riigi suhted,
 • teoloogia ajalugu,
 • religiooni ja rahvusluse suhted,
 • Balti ja Skandinaavia kirikute oikumeenia ajalugu,
 • õigeusu ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Liina Eek
kirikuloo teadur 0,15 k
PhD (religiooniuuringud)

Uurimisteemad:

 • kaasaegse Eesti õigeusu kiriku religioonisotsioloogilised uuringud,
 • koguduslikkus (sobornost) kaasaegses Eesti õigeusu kirikus.  

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Alison Ruth Kolosova
Alison Ruth Kolosova
kirikuloo teadur 0,5 k
PhD (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • õigeusu kiriku ajalugu ja teoloogia,
 • Vene õigeusu kiriku ajalugu, 
 • kultuuridevaheline teoloogia,
 • religioonidevaheline dialoog,
 • misjoniteadus,
 • oikumeenilised suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 

inimene
Andrei Shishkov
teoloogia nooremteadur (tööleping peatatud)
(füüsika)

Uurimisteemad:

 • kaasaegse õigeusu teoloogia,
 • poliitiline teoloogia,
 • eklesioloogia,
 • ökoteoloogia,
 • teoesteetika,
 • spekulatiivse realismi filosoofia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Süstemaatilise usuteaduse õppetool

Anne Kull
Anne Kull
süstemaatilise usuteaduse professor
PhD (teoloogia)
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad: 

 • kaasaegne teoloogia,
 • teadus-ja-religioon,
 • interkultuuriline teoloogia,
 • teoloogiline antropoloogia,
 • soolise võrdsuse ja religiooni suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Thomas-Andreas Põder
Thomas-Andreas Põder
religioonifilosoofia kaasprofessor 0,4 k
dr. theol.
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline ja oikumeeniline teoloogia,
 • religioonifilosoofia,
 • religioonisemiootika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Roland Karo
Roland Karo
süstemaatilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 737 5962
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Enn Kasak
külalislektor
knd (füüsika-matemaatika)

Uurimisteemad:

 • teadusfilosoofia,
 • teaduse religioossus,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • reaalsuse pragmatitsistlik käsitlus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Anastasiia Babash
Anastasiia Babash
religiooniuuringute nooremteadur 0,3 k
MA (filosoofia)

Uurimisteemad: 

 • armastuse ja seksuaalsuse filosoofia ja eetika,
 • seksuaalteoloogia,
 • feministlikud uuringud,
 • tehnoloogia filosoofia ja eetika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Igor Ahmedov
filosoofilise teoloogia nooremteadur 0,5 k
MA (haridusfilosoofia)
Ülikooli 18–309A
Viktar Niachayeu
teoloogia nooremteadur
MA (kultuuridevaheline teoloogia)
Ülikooli 18-309A

Praktilise usuteaduse õppetool

Lea Altnurme
Lea Altnurme
religioonisotsioloogia kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • eestlaste religioossus ajaloos ja tänapäeval,
 • religioossed suundumused lääne kultuuriruumis 21. sajandil.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Olga Schihalejev
Olga Schihalejev
religioonipedagoogika kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • religiooniõpetuse metoodika ja didaktikaga seotud küsimused,
 • koolides toimuv väärtuskasvatus,
 • kultuurilise ja usulise mitmekesisusega kaasnevad küsimused koolis nii õppijate kui ka õpetajate vaatevinklist. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Kaido Soom
Kaido Soom
praktilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 5662 0334
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • praktiline teoloogia,
 • leeritöö analüüs,
 • kristliku jumalateenistuselu analüüs ja liturgiauuenduse protsess luterlikus kirikus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

inimene
Robert Bunder
teoloogia nooremteadur
MA (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • praktiline ja süstemaatiline usuteadus,
 • tänapäevane kristlik usk ja praktika,
 • luterlik identiteet ja arengud luterlikus teoloogias,
 • kristluse eri vormid ja suunad.

 

Tõnu Lehtsaar
Tõnu Lehtsaar
religioonipsühholoogia professor (tööleping peatatud) 0,8 k
PhD (religioonipsühholoogia)
+372 502 3626 (3626)

Uurimisteemad:

 • usulise kogemuse psühholoogia ja pastoraalpsühholoogia,
 • suhtlemispsühholoogia, sealhulgas suhtlemiskonflikti ja avaliku esinemise psühholoogia,
 • hingehoiu psühholoogia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Uue Testamendi õppetool

Ain Riistan
Ain Riistan
Uue Testamendi lektor, programmijuht
dr. theol. (usuteadus)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • varakristlike tekstide hermeneutika, täpsemini nende kultuuriteaduslik analüüs,
 • religiooni ja ühiskonna vastasmõjud.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Ergo Naab
Ergo Naab
Uue Testamendi teadur 0,5 k
PhD (kultuuride uuringud)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • Uue Testamendi sotsiaal-ajaloolised ja ideoloogilised uuringud,
 • hilise teise templiaja judaismi pseudepigraafne kirjandus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Vana Testamendi ja semitistika õppetool

Urmas Nõmmik
Urmas Nõmmik
Vana Testamendi ja semitistika professor
dr.theol.habil.
+372 737 5962
+372 503 6326
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad: 

 • vanaheebrea ja läänesemiidi tekstide vormilugu (tarkus, psalmid, prohvetikirjandus, narratiivid),
 • vanaheebrea traditsiooni- ja usundilugu esimese ja teise templi ajal,
 • Vana Testamendi / Heebrea Piibli eksegeetika, hermeneutika ja teoloogia,
 • Iiobi raamatu arengu-, vormi- ja tõlgenduslugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Amar Annus
Amar Annus
Lähis-Ida usundiloo kaasprofessor
PhD
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • semiidi keeleteadus,
 • folkloristika,
 • muistsete narratiivide uurimine ja nende kõrvutamine,
 • muistsete Lähis-Ida ühiskondade ideoloogilised ja kultuurilised aspektid,
 • antropoloogia,
 • evolutsiooniline psühholoogia ja kognitiivne religiooniteadus, ühitatuna traditsiooniliste filoloogial ja ajalooliste tekstide uurimisel põhinevate suundadega,
 • kognitiivne historiograafia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Anu Põldsam
Anu Põldsam
judaistika lektor
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • juudi mõttelugu, identiteet ja eetika,
 • tänapäeva Iisraeli religioosne maastik,
 • juudi mõttelugu 19. sajandil ning eesti juutide religiooni- ja kultuuri lugu 20. sajandi esimeses pooles,
 • Iiobi retseptsioon vararabiinlikus kirjanduses.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Andreas Johandi
Andreas Johandi
Lähis-Ida usundiloo teadur
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • muistse Lähis-Ida regiooni usundilugu,
 • varajane (kuningas Hammurapi eelne) Mesopotaamia panteon rõhuga maagia- ja ravijumalustel,
 • Vana-Lähis-Ida ja Vana Testmandi kirjavara vahelised paralleelid,
 • muistse ja tänapäevase Iraani usundi- ja ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Jason Van Boom
Jason Cronbach Van Boom
külalisteadur
MA (filosoofia)

Uurimisteemad:

 • Aabrahamlike religioonide semiootika, fookusega judaismil ja kristlikul õigeusul;
 • juudi ja teiste kogukondade kui semiosfääride suhtlusvormide modelleerimine; 
 • juudi identiteedi semiootika, fookusega indiviidi toimimisel semiosfäärides ja nende vahel;
 • Juri Lotman ja C.S. Peirce. 
inimene
Lora Chusova
religiooniuuringute nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (keele ja Euroopa keelte teooria ja ajalugu)

Uurimisteemad:

 • sumero-akadi kirjanduse ja rituaalide semiootiline analüüs,
 • kognitiivsed lähenemisviisid religiooniuuringutele,
 • päikesejumal Utu/ Shamashi kuju Vana-Mesopotaamias.

Võrdleva usuteaduse õppetool

Atko Remmel
Atko-Sulhan Remmel
religiooniuuringute kaasprofessor 0,75 k
dr. theol.
Ülikooli 18-313

Uurimisteemad:

 • intellektuaalajalugu ja religioonisotsioloogia,
 • tänapäevased religiooni ja eksistentsiaalsete teemadega seonduvad arusaamad, tegevused ja hoiakud,
 • Nõukogude religioonipoliitika ja ateistlik propaganda,
 • sekulariseerumine,
 • religiooni ja mittereligioossuse tänapäevased ning ajaloolised vormid,
 • muutused religioossel maastikul,
 • rahvusluse ja religiooni ning religiooni ja looduse kokkupuutepunktid.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

jaan lahe
Jaan Lahe
religiooniuuringute kaasprofessor 0,2 k
dr. theol.

Uurimisteemad:

 • Rooma keisririigi religioonilugu,
 • "idamaised kultused" Rooma riigis,
 • Mithrase kultus,
 • gnostitsism.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Elo Süld
Elo Süld
islamistika lektor 0,5 k
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Erki Lind
Erki Lind
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • inimkeha religioossed kontseptsioonid,
 • religioossuse kehalise ja sõnalise väljenduse seosed,
 • kultuuride kokkupuutealad. Selleks võivad olla nii erineva religioonitaustaga inimeste kohtumised ajaloos kui kirjaliku ja suulise kultuuri kokkupuude tekstides ja praktikates, mis avavad erinevad maailmamõistmise viise.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Indrek Peedu
Indrek Peedu
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • religiooniuuringute metodoloogia ja teooria,
 • evolutsioonilised ja kognitiivsed religiooniteadused,
 • sotsiaalse, kultuurilise ja religioosse evolutsionismi intellektuaalajalugu,
 • religiooniuuringute ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Tartu Ülikooli Aasia keskus

Elo Süld
Elo Süld
keskuse juhataja
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Kikee Doma Bhutia
Aasia uuringute teadur
PhD (folkloristika)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • institutsionaalse budismi sümbioos,
 • Himaalaja piirkonna põlisrahvaste uskumused,
 • rahvapärased religioossed kombed,
 • rahvapäraste sümbolite tähtsus erinevate kogukondade ja kuuluvuse ideede ümbermõtestamisel ja mõistmisel,
 • religiooni ja kultuuri roll laiemas sotsiaalses konfliktis,
 • välispoliitika kujundamine globaliseerumispoliitika riikidevahelises raamistikus,
 • rahvusliku identiteedi kontseptsioon.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Heidi Maiberg
Heidi Maiberg
Aasia keskuse kommunikatsioonijuht 0,6 k
MA (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308
Helen Haas
Lähis-Ida koordinaator 0,3 k
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308
Tanel Lepsoo
Tanel Lepsoo
instituudi asejuhataja
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
+372 506 9641 (6246)
Lossi 3-430
Kätlin Luhamägi
Kätlin Luhamägi
administratiivjuht
MA (koolijuhtimine)
+372 737 5357
Lossi 3-427
Age Allas
Age Allas
tasemeõppe koordinaator
+372 737 6255
Lossi 3-427
Mari-Liis Tina
raamatukoguhoidja (tööleping peatatud) 0,6 k

Anglistika osakond

Raili Marling
Raili Marling
osakonna juhataja, anglistika professor, germaani-romaani filoloogia doktoriõppe programmijuht
PhD (inglise keel ja kirjandus)
Lossi 3-333
Jane Klavan
Jane Klavan
inglise keele kaasprofessor, inglise keele ja kirjanduse bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
Lossi 3-332
Djuddah Leijen
Djuddah Arthur Joost Leijen
inglise keele kaasprofessor
PhD (üldkeeleteadus)
Lossi 3-306
Pilvi Rajamäe
inglise kirjanduse lektor
PhD (inglise keel ja kirjandus)
Lossi 3-334
Katiliina Gielen
Katiliina Gielen
inglise keele ja tõlketeaduse lektor
PhD (inglise keel ja kirjandus)
Liina Tammekänd
Liina Tammekänd
inglise keele ja lingvistika lektor
PhD (üldkeeleteadus)
Lossi 3-324
Eva Rein
inglise keele ja kanada kirjanduse nooremlektor
Lossi 3-334
Natalja Zagura
Natalja Zagura
inglise keele ja didaktika nooremlektor
MA (inglise keel ja kirjandus)
Lossi 3-324
Anneli Sigus
Anneli Sigus
inglise keele ja didaktika nooremlektor
MA (inglise keele õpetaja)
Ele Sepp
Ele Sepp
inglise keele õpetaja
mag (konverentsitõlge)
Lossi 3-335
Anett Raup
inglise keele õpetaja
MA (kirjalik tõlge)
Lossi 3-335
Ülle Türk
Ülle Türk
inglise keele ja kultuuri õpetaja 0,5 k
MA (lingvistika)
Lossi 3-324
Eret Talviste
kaasaegse ingliskeelse kirjanduse teadur
PhD (inglise kirjandus)
Lossi 3-335
Denys Savchenko
inglise keele ja kirjanduse nooremteadur
MA (inglise keel ja kirjandus)
Helen Roostma
germaani-romaani filoloogia nooremteadur 0,5 k
MA (inglise keel ja kirjandus)
Ave Palm
inglise keele ja kirjanduse nooremteadur
MA (inglise keele õpetaja)

Klassikalise filoloogia osakond

Janika Päll
Janika Päll
osakonna juhataja, klassikalise filoloogia professor 0,8 k
PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-408
Maria-Kristiina Lotman
Maria-Kristiina Lotman
klassikalise filoloogia kaasprofessor
PhD (klassikaline filoloogia)
+372 737 6252
Lossi 3-405
Ivo Volt
Ivo Volt
klassikalise filoloogia lektor 0,2 k
PhD (klassikaline filoloogia)
+372 527 1764
+372 737 6252
Lossi 3-405
Kadri Novikov
Kadri Novikov
klassikalise filoloogia lektor, BA õppekava "Antiikkeeled ja -kultuurid" programmijuht
PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
Kaidi Hõbejõgi
Kaidi Hõbejõgi
ladina keele lektor
PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
Neeme Näripä
Neeme Näripä
ladina ja vanakreeka keele lektor
PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
Anni Polding
klassikalise filoloogia nooremteadur
MA (klassikaline filoloogia)

Romanistika osakond

Tanel Lepsoo
Tanel Lepsoo
osakonna juhataja, prantsuse kirjanduse kaasprofessor
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
+372 506 9641 (6246)
Lossi 3-430
Marge Käsper
Marge Käsper
prantsuse keele ja lingvistika lektor 0,5 k, prantsuse keele teadur 0,5 k
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
Lossi 3-403
Klaarika Kaldjärv
Klaarika Kaldjärv
hispaania kirjanduse ja tõlketeaduse lektor
PhD (hispaania keel ja kirjandus)
+372 737 5319
Lossi 3-420
Marri Amon
Marri Amon
prantsuse keele ja tõlkeõpetuse lektor 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)
Lossi 3-403
Anu Treikelder
Anu Treikelder
prantsuse keele ja lingvistika lektor, romanistika bakalaureuseõppe programmijuht, võõrkeeleõpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
Lossi 3-404
Mari Kruse
Mari Kruse
hispaania keele ja lingvistika lektor, Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppe programmijuht
PhD (hispaania keel ja kirjandus)
+372 737 5319
Lossi 3-420
Annika Mikkel
Annika Mikkel
itaalia ja ladina keele lektor
PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
Kairi Güsson
hispaania keele õpetaja
MA (kultuurikorraldus)
+372 5662 9329
Lossi 3-419
Reet Alas
Reet Alas
prantsuse keele õpetaja
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
Lossi 3-419
Ehte Puhang
hispaania keele ja kirjanduse nooremteadur
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Marju Adams
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5354
Lossi 3-422

Germanistika osakond

Reet Bender
Reet Bender
osakonna juhataja, germanistika professor, saksa keele ja kirjanduse bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (saksa keel ja kirjandus)
+372 737 6240
Lossi 3-310
Merje Miliste
Merje Miliste
saksa keele ja lingvistika lektor
PhD (saksa keel ja kirjandus)
Lossi 3-314
Hella Liira
Hella Liira
saksa keele nooremlektor
MA (saksa keel ja kirjandus)
Lossi 3-314
Greta Kuus
saksa keele õpetaja
MA (saksa keele õpetaja)
Lossi 3-314
Milvi Kaber
Milvi Kaber
õppekorralduse spetsialist 0,5 k
+372 737 5228
Lossi 3-311

Slavistika osakond

Tatjana Stepaništševa
Tatjana Stepaništševa
osakonna juhataja, vene kirjanduse lektor, vene ja slaavi filoloogia doktoriõppe programmijuht, vene ja slaavi filoloogia bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (vene kirjandus)
Roman Leibov
vene kirjanduse kaasprofessor
PhD (vene kirjandus)
Lossi 3-219
Lea Pild
Lea Pild
vene kirjanduse kaasprofessor
PhD (vene kirjandus)
Lossi 3-220
Mihhail Orehhov
Mihhail Orehhov
vene keele õpetaja
MA (vene keele ja kirjanduse õpetaja)
Lossi 3-222
Janeli Nõlvand
vene keele õpetaja
MA (vene keele ja kirjanduse õpetaja)
Lossi 3-222
Aliona Kuts
vene keele ja kirjanduse nooremteadur
MA (vene ja slaavi filoloogia)
Marina Bulakhova
vene ja slaavi filoloogia nooremteadur 0,5 k
MA (vene ja slaavi filoloogia)
Liudmila Nikolaeva
Liudmila Nikolaeva
vene keele ja kirjanduse nooremteadur 0,5 k
MA (klassiõpetaja mitmekeelses koolis)
Irina Külmoja
Irina Külmoja
projektijuht 0,1 k
knd (filoloogia)
+372 737 5352
Lossi 3-224

Skandinavistika osakond

Kristina Mullamaa
Kristina Mullamaa
inglise ja rootsi keele lektor
PhD (inglise keel ja kirjandus)
Mie Mortensen
Mie Mortensen
taani keele ja kirjanduse külalislektor
MPhil (vene keel ja kirjandus)
Lossi 3-317
Maiu Elken
Maiu Elken
rootsi keele õpetaja 0,5 k
MA (skandinavistika)
Lossi 3-316
Antonina Kostina_HV_Foto_Andres_Tennus.jpeg
Antonina Kostina
norra keele õpetaja 0,5 k, skandinaavia keelte ja kultuuride bakalaureuseõppe programmijuht
MA (norra keel ja kirjandus)

Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond

Sirje Kupp-Sazonov
Sirje Kupp-Sazonov
osakonna juhataja, vene keele ja tõlkeõpetuse lektor, tõlkeõpetuse magistriõppe programmijuht
PhD (vene keel)
Terje Loogus
Terje Loogus
tõlkeõpetuse kaasprofessor 0,2 k
PhD
+372 737 5356
Lossi 3-431
Reelika Saar
Reelika Saar
tõlketeaduse nooremteadur (tööleping peatatud) 0,5 k, kirjaliku tõlke (inglise keel) nooremlektor 0,5 k
MA (kirjalik tõlge)
Lossi 3-303
Piret Rääbus
Piret Rääbus
kirjaliku tõlke (inglise keel) õpetaja 0,5 k
MA (kirjalik tõlge)
Lossi 3-303
Milvi Kaber
Milvi Kaber
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5228
Lossi 3-311

Aasia regiooni keelte osakond

Tiina Kattel
Tiina Kattel
osakonna juhataja
MA (maailmakirjandus)
+372 737 6359
(6359)
Lossi 3-412
Eri Miyano
Eri Miyano
jaapani keele õpetaja
MA (jaapani keel ja kultuur)
Lossi 3-410

Balti regiooni keelte osakond

Tiina Kattel
Tiina Kattel
osakonna juhataja, eesti ja leedu keele nooremlektor
MA (maailmakirjandus)
+372 737 6359
(6359)
Lossi 3-412
Ilze Talberga
Ilze Talberga
läti ja eesti keele lektor 0,6 k
PhD (eesti keel)
Lossi 3-410
Gerli Lokk
Gerli Lokk
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Lossi 3-411
Monika Urb
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Lossi 3-411
Linda Palts
Linda Palts
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Lossi 3-411
Sälly Salusoo
Sälly Salusoo
eesti keele õpetaja
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Lossi 3-411

Akadeemilise väljendusoskuse keskus

Djuddah Leijen
Djuddah Arthur Joost Leijen
keskuse juhataja
PhD (üldkeeleteadus)
Lossi 3-306
Roger Michael Alan Yallop
akadeemilise kirjutamise teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Lossi 3-306

Testimiskeskus

Ele Sepp
Ele Sepp
keskuse juhataja
mag (konverentsitõlge)
Lossi 3-335
Reevo Maidla
Reevo Maidla
haldusdirektor
MA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
+372 5167 870

Õppekorraldajad

Maarja Raudvee
õppekorralduse spetsialist
muusika (RAK) õppekava sessioonõpe, heli- ja visuaaltehnoloogia (MA) õppekava, kunstide ja tehnoloogia õpetaja (MA) õppekava
+372 434 5805
Tiia Kampus
õppekorralduse spetsialist
üldained, tasemeõppe ained täiendusõppena
+372 435 5257
Kadri Roht
õppekorralduse spetsialist
MA (kultuurikorraldus)
kogukonnahariduse ja huvitegevuse (RAK) õppekava, etenduskunstide (RAK) õppekava tantsukunsti eriala
Margit Simenson
õppekorralduse spetsialist
etenduskunstide (RAK) õppekava teatrikunsti ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia erialad
+372 435 5246
+372 526 2515
Taivi Mölder
õppekorralduse spetsialist
muusika (RAK) õppekava
+372 434 5807
Heli Nurme
õppekorralduse spetsialist
kultuurikorralduse (RAK) õppekava
+372 5310 1611
Lembe Rätsep
õppekorralduse spetsialist
pärandtehnoloogia (RAK) õppekava rahvusliku tekstiili eriala ja kultuuripärandi loovrakenduste (MA) õppekava
+372 435 5249
Kristi Reili
õppekorralduse spetsialist
pärandtehnoloogia (RAK) õppekava rahvusliku ehituse ja rahvusliku metallitöö erialad
+372 435 5262

Tugitöötajad

Riin Luks
kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava programmijuht 0,5 k
MA (kirjandusteadus)
Liana Roos
teadustegevuse koordinaator 0,5 k
MA (andragoogika)
Krista Tamm
rahvusvaheliste suhete spetsialist
MA (suuline tõlge)
+372 5300 2782 (2782)
Evelin Lagle-Nõmm
projektijuht (tööleping peatatud) 0,75 k
MA (koreograafia)

Akadeemilised töötajad

Celia Roose
pärimusmuusika kaasprofessor, pärimusmuusika magistriõppekava programmijuht
Karl Saks
etenduskunstide kompositsiooni ja improvisatsiooni lektor 0,75 k
MA (kunst)
Villu Talsi
pärimusmuusika kitarri ja mandoliini lektor 0,5 k
MA (pärimusmuusik-interpreet)
Ivar Männamaa
simulatsiooni ja mudeldusmängu lektor 0,75 k
PhD (haridusteadus)
Ave Matsin
rahvusliku tekstiili lektor, pärandtehnoloogia õppekava programmijuht
MA (kunst)
+372 526 2510
Leele Välja
rahvusliku ehituse lektor 0,5 k
mag (restaureerimine)
+372 527 8875
Eilve Manglus
rahvusliku metallitöö lektor 0,75 k
MA (disain ja rakenduskunst)
Katariina Unt
näitlejatöö lektor, teatrikunsti õppekava programmijuht
Cätlin Mägi
pärimusmuusika puhkpillide lektor
MA (rahvamuusika)
Marek Talts
rütmimuusika kitarri õppe lektor
MA (kunstide ja tehnoloogia õpetaja)
Eve Komissarov
teatridekoratsiooni lektor 0,5 k, teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava programmijuht
Anu Sööt
tantsupedagoogika lektor
PhD (haridusteadus)
+372 520 9424
Kristi Jõeste
rahvusliku tekstiili lektor 0,75 k, kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppe programmijuht, pärandtehnoloogia magistriõppekava programmijuht
MA (semiootika ja kulturoloogia)
+372 520 0340
Christi Kütt
rahvusliku tekstiili lektor 0,75 k
MA (kunst ja kultuuriantropoloogia)
Astri Kaljus
rahvusliku tekstiili lektor 0,75 k
MA (pärandtehnoloogia)
Silvia Soro
rakendusteatri lektor 0,25 k
MA (teatrikunst ja teatripedagoogika)
Taavet Jansen
etenduskunstide multimeedia lektor 0,5 k
Mda (koreograafia)
Liina Saar
laulu ja hääleseade lektor 0,5 k
MA (muusikapedagoogika)
Ele Viskus
etenduskunstide rakendusteooria lektor 0,6 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Marko Mägi
rütmimuusika teooria lektor, muusika õppekava programmijuht
MA (muusikaõpetaja)
+372 5635 8103
Riina Tomberg
rahvusliku tekstiili ja tootearenduse lektor 0,5 k
MA (kunst ja kultuuriantropoloogia)
Liina Unt
etenduskunstide visuaaltehnoloogia lektor 0,5 k
PhD (kunst ja disain)
Madis Rennu
pärandtehnoloogia nooremlektor 0,75 k
MA (etnoloogia)
+372 502 3176
Piret Viirpalu
kunstiõpetuse ja metoodika nooremlektor 0,25 k
MA (pedagoogika)
Marko Lõhmus
kultuurikorralduse ja kultuuripoliitika nooremlektor 0,5 k
Lii Araste
kogukonnatöö nooremlektor 0,75 k
MA (kommunikatsioon)
Jorma Sarv
kultuurikorralduse nooremlektor 0,5 k, kultuurikorralduse õppekava programmijuht
Diana Tuulik
materjaliõpetuse nooremlektor 0,5 k
MBA (teenuste disain ja juhtimine)
Inna Raud
rahvarõiva nooremlektor 0,5 k
MA (pärandtehnoloogia)
Merle Saarva
kehatöö ja improvisatsiooni nooremlektor 0,5 k
MSc (terviseteadus)
Anu Rannu
kultuurikorralduse nooremlektor 0,5 k
MA (kultuurikorraldus)
Tiiu Tamm
etenduskunstide produktsiooni nooremlektor 0,5 k, etenduskunstide õppekava programmijuht
MA (teatriteadus)
+372 524 6543
Kai Valtna
tantsuteooria õpetaja 0,5 k, tantsukunsti õppekava programmijuht
+372 435 5266
Sergei Drõgin
seikluskasvatuse õpetaja 0,75 k
MA (noorsootöö ja sotsiaalne võrdsus)
Piret Eit
noorsootöö metoodika õpetaja 0,75 k
MA (noorsootöö ja sotsiaalne võrdsus)
Marko Veisson
sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia õpetaja 0,35 k
MA (sotsioloogia)
Kadri Tüür
pärandtehnoloogia teadur 0,5 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Andres Rõigas
loovettevõtluse teadur 0,7 k
MSc (geograafia)
+372 5342 0346
Kadri Steinbach
Kadri Steinbach
heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava programmijuht
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 521 3055
Juko-Mart Kõlar
Juko-Mart Kõlar
loomeettevõtluse ja juhtimise lektor (tööleping peatatud)
PhD (juhtimisteadus)
Haldur Õim
akadeemik, emeriitprofessor
teaduste doktor (filoloogia)
Huno Rätsep
akadeemik, emeriitprofessor
teaduste doktor (filoloogia)
Tiit Rosenberg
Tiit Rosenberg
emeriitprofessor
knd (ajalugu)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Emeriitprofessor Tiit Rosenbergi esmaseks uurimisteemaks on Eesti agraarajalugu 19.–20. sajandil (põllumajanduslikud majapidamised mõisatest ja taludest sovhooside-kolhoosideni ning perefarmide ja osaühinguteni, -uuendused, -institutsioonid ja inimesed), samuti ajaloo uurimise ja õpetamise ajalugu Tartu Ülikoolis (alates 1919. aastast tänapäevani).

Juhan Maiste
Juhan Maiste
emeriitprofessor
PhD (kunstiteadused)
+372 737 6507

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kõnelen ja kirjutan kunstiajaloost juba alates 1976. aastast, mil lõpetasin Tartu Ülikooli ajaloolase ja kunstiajaloolasena.  Alates 2007. aastast olen ülikoolis tagasi ja  õpetan aineid, mis ühel või teisel moel seostuvad klassika traditsiooniga alates antiigist, renessansi ja klassitsismini. Minu huviks on nii kunst kui inimene, teadmised ja emotsioonid, kõik see, mis inspireeris  suuri ja väikeseid andeid Itaaliast Prantsusmaa ja Eestini pühendama elu ilu ja üleva teenimisele, looma üha uusi teoseid, mida täna kunstiajaloo erinevate meetoditega uurime. Kunstiajaloolasele  on kunst keel, mis oma visuaalsete sümbolitega seob meid nii naabermaade kui laiema maailmaga, milles olen viimase poole sajandi jooksul otsinud nii oma kohta kui teed.  

Valve-Liivi Kingisepp
Valve-Liivi Kingisepp
emeriitdotsent

valve.kingisepp@gmail.com

Märt Tänava
emeriitdotsent
knd (ajalugu)
Nora Toots
emeriitdotsent
Eda Vaigla
emeriitdotsent
knd (filoloogia)