Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi teadusprojektid

Hetkel käimasolevad teadusprojektid

Projekti nimi: Ravijuhendite koostamine

Projekti kestus: 1.01.2020−31.12.2023

Projekti vastutav täitja: professor Ruth Kalda, ruth.kalda@ut.ee

Lepingu eesmärgiks on tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine ja hindamine Eestis. Selleks kaasatakse koostöös parimate Eesti meditsiiniteaduste ekspertide akadeemiline teadmus ja kliiniline pädevus ning arvestatakse ravikindlustuse ja tervishoiuteenuste eest tasumise põhimõtteid.

Rahastusprogramm: Muu siseriiklik avalik sektor

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: COVID-19 vaktsiini tõhususe hindamine tervishoiutöötajate seas

Projekti kestus: 01.08.2023−31.05.2024

Projekti vastutav täitja: professor Anneli Uusküla, anneli.uuskula@ut.ee

Eesti on üks riikidest, mis osaleb mitmest riigist koosnevas haigla töötajate (HCW) kohordi uuringus, et hinnata respiratoorsetesse nakkushaigustesse (SARS-CoV-2, gripp ja RSV) nakatumist, haigestumise ja  vaktsiinide efektiivsust nakkuste ennetamisel. Andmete kombineerimine mitmest kaasavast riigist eesmärgiks on tagada piisav statistiline võimsus nii peamise eesmärgi kui ka mitmete konkreetsete teiseste eesmärkide saavutamiseks. Eestis viiakse uuringut läbi Viljandi haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas.

Rahastus: Epiconcept SAS

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Kopsuvähi sõeluuringu pilootuuringu 2. aasta

Projekti kestus: 01.04.2023−31.08.2024

Projekti vastutav täitja: Tanel Laisaar, tanel.laisaar@ut.ee

Tulenevalt rahvusvahelistest soovitustest, Eesti Vähitõrje tegevuskavast 2021–2030 ja tervisetehnoloogia hindamise raportist TTH48 on Eestis käivitatud kopsuvähi sõeluuringu ettevalmistused. 2021. aastal läbi esimese sammuna läbi sõeluuringu teostatavuse uuring. Praegu on Tartu linnas ja maakonnas käsil kopsuvähi sõeluuringu pilootuuringu 2. aasta. Pilootuuringu  eesmärgiks on hinnata kopsuvähi sõeluuringu teostatavust ja tulemuslikkust Eestis ühe maakonna näitel ning selle tulemused on aluseks üleriigilise sõeluuringuprogrammi loomisele.

Rahastus: Tervisekassa

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Tervisetehnoloogiate hindamise keskus − 2022.−2024. a tegevused

Projekti kestus: 01.01.2022 - 31.12.2024

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Mikk Jürisson, mikk.jurisson@ut.ee

Tervisetehnoloogiate hindamise keskus pakub tõenduspõhist tervisetehnoloogiate efektiivsuse ja kulutõhususe hindamist Eesti Haigekassale. Hindamise eesmärgiks on tagada, et uued rahastatavad tervisetehnoloogiad oleksid efektiivsed, st nende rakendamisel ilmneb tervisekasu rahvastikus, ja kulutõhusad, st lisanduva tervisekasu hind oleks maksumaksjale aktsepteeritav.

Rahastusprogramm: Riiklikud sihtasutused ja ametid

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Emakakaelavähi sõeluuringu tõhustamine Euroopa riikides (CBIG-SCREEN)

Projekti kestus: 01.03.2021−28.02.2026

Projekti vastutav täitja: professor Anneli Uusküla, anneli.uuskula@ut.ee

BIG-SCREENi eesmärk on võidelda ebavõrdsuse vastu emakakaelavähi sõeluuringus (EVS). Kuigi EVS-programmid suudavad emakakaelavähki suremust drastiliselt vähendada, on haavatavate inimeste sihtrühm raskesti kaasatav ja sõeluuringu osalus seal madal. CBIG-SCREEN loob kogu Euroopat hõlmava teadmusraamistiku EVS-i tõkete ümber, et kujundada praktika ning poliitika, et tagada enamhaavatavate sihtrühmade juurdepääs sõeluuringule. Sidusrühmade kaasamise, matemaatiliste analüüside ja kehtivate poliitikate struktureeritud ülevaate abile luuakse selleks vajalik tõendus.

Rahastusprogramm: Horisont 2020 programm

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Tutvu lähemalt veebilehel https://cbig-screen.eu/

Lõppenud teadusprojektid

Projekti nimi: Belmonti uurimismeetmete tõhustamine toetamaks Euroopa Liidu poliitikakujundamist kliimamuutuste ja tervise valdkonnas

Projekti kestus: 01.11.2020–31.10.2023

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Hans Orru, hans.orru@ut.ee

Võrgustik Belmont Foorum sünteesib olemasolevaid tõendusmaterjale kliimamuutuste ja tervise vahel ning annab koos sidusrühmadega rida kohandatud analüüse ja vahendeid poliitikakujundamiseks.

Rahastusprogramm: Horisont 2020 programm

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: COVID-19 AKTIIVNE SEIRE-3

Projekti kestus: 1.05.2021−31.08.2023

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Mikk Jürisson, mikk.jurisson@ut.ee

Tartu Ülikool on loonud üleriikliku seiresüsteemi, et hinnata SARS-CoV-2 nakatumise levimust ja omandatud immuunsuse taset rahvastikus. Seiresüsteem võimaldab jälgida nakatumise ja immuunsuse tekkimist rahvastikus, on aluseks epideemiast väljumise strateegia koostamisele ja teavitab võimaliku kolmanda laine tekkimisest.

Rahastusprogramm: Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Emakakaelavähi likvideerimisele suunatud nutikad ja personaalsed lahendused sõeluuringuks

Projekti kestus: 01.02.2020–31.07.2023

Projekti vastutav täitja: professor Anneli Uusküla, anneli.uuskula@ut.ee

Uuringu üldeesmärk on kasutada registrite- ja terviseandmeid ning tehisintellekti (TI), et kohandada emakakaelavähi sõeluuring individuaalsetele vajadustele. Uurimistöö tulemusi on võimalik tavapraktikas rakendada kasutajasõbralike tehnoloogiliste lahedustena, et muuta optimaalsed sekkumised, mis põhinevad individuaalsetel vajadustel, arstile ja patsiendile kättesaadavaks ja arusaadavaks. 

Rahastusprogramm: EMP finantsmehhanismi teaduskoostöö toetus (EMP)

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Personaalmeditsiini rakendamine Eestis_koolitused

Projekti kestus: 01.05.2021−30.06.2023

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Mikk Jürisson, mikk.jurisson@ut.ee

Koolituste eesmärgiks on geeniandmete kasutuselevõtt krooniliste haiguste (südameveresoonkonna haigused, diabeet) ennetuses Eesti tervishoiusüsteemis. Perearstide ja pereõdedele antakse ülevaade genoomika arengutest ja geeniandmete kasututusest haigusriski hindamisel ja haiguste ennetusel.

Rahastusprogramm: Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Longituuduuring: immuunvastus COVID-19 vaktsineerimise järgselt ja SARS-CoV-2 infektsiooni järgselt ning seda mõjutavad tegurid

Projekti kestus: 1.10.2021−30.06.2023

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Marje Oona, marje.oona@ut.ee

Uuringu eesmärgiks on hinnata COVID-19 vaktsiinide tõhustusdooside vajadust. Alaeesmärkideks on: (1) hinnata COVID-19 vaktsineerimise järgse immuunsuse püsivust ja seda mõjutavaid tegureid Eestis täiskasvanud elanikkonna hulgas; (2) hinnata SARS-CoV-2 infektsiooni järgse immuunsuse püsivust ja seda mõjutavaid tegureid Eesti täiskasvanud elanikkonna hulgas.

Rahastusprogramm: Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Välisõhu kvaliteedi mõju võrdlus inimeste tervisele Eestis aastatel 2010 ja 2020 ning õhusaaste tervisemõjude prognoos aastaks 2030

Projekti kestus: 25.10.2021−15.08.2022

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Hans Orru, hans.orru@ut.ee

Projekti eesmärk on selgitada välja kuivõrd mõjutab õhukvaliteet Eesti elanike tervist aastal 2020, kuidas see on muutunud võrreldes 2010. aastaga ning milline on prognoos aastaks 2030.

Rahastusprogramm: Riigihange/hinnapakkumine

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Sooneutraalse HPV-vastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis

Projekti kestus: 11.11.2021−30.06.2022

Projekti vastutav täitja: kaasprofessor Mikk Jürisson, mikk.jurisson@ut.ee

Raporti eesmärk on hinnata sooneutraalse HPV-vastase vaktsineerimise kulusid ja vaktsineerimisega seotud muutusi tervisetulemites võrreldes ainult tüdrukutele suunatud vaktsineerimisega.

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Teiste riikide praktikate kaardistus ja analüüs kodukeskkonnas toimuvate vigastuste ennetamiseks Eestis

Projekti kestus: 30.11.2021−30.05.2022

Projekti vastutav täitja: professor Ruth Kalda, ruth.kalda@ut.ee

Uuringu eesmärk on anda ülevaade teiste riikide tõenduspõhistest praktikatest ning rahvusvaheliste organisatsioonide juhistest kodus toimuvate vigastuste ennetamise ja reageerimise valdkondades ning hinnata nende Eesti oludele kohandamise võimalikkust.

Rahastusprogramm: Riigihange/hinnapakkumine

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

 

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlesid viiruste mõju ja tuleviku üle

Äidu karjääri roheline vesi ja surnud puud

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös toimub Ida-Virumaal Õiglase Ülemineku Foorum