Foto:
Tartu Ülikool

Õendusteaduse magistriõpe

Õendusteaduse magistriõppekava annab teadmised õendusteadusest, -juhtimisest ja -pedagoogikast ning on ainus omataoline Eestis. Õppekava sisu käsitleb õendust kui inimese eest hoolitsemist ning lähtub tervishoiu praktilistest vajadustest.

Õppima on oodatud bakalaureusekraadi või rakenduskõrgharidusega õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, tervisekaitse spetsialistid, tervisedendajad, bioanalüütikud  ja radioloogiatehnikud.

Õppekava annab valmiduse töötada juhina tervishoiusüsteemis ja terviseteaduste õppejõuna haridussüsteemis ning teha uurimis- ja arendustööd.

  • Õenduspedagoogika ainetes õpitakse tundma õendushariduse spetsiifikat üldise hariduskorralduse kontekstis ning õppimise ja õpetamise aluseid. Omandatakse oskused ellu viia õppetööd: koostada ainekava, tunnimudelit ja õppematerjale, valida asjakohaseid õppe-meetodeid, luua elektroonilist õppekeskkonda ning tagasisidestada ja hinnata õpitulemusi.
  • Õendusjuhtimise ainetes õpitakse tundma organisatsiooni- ja juhtimisteooriaid, omandatakse oskused rakendada personalijuhtimise põhimõtteid kollektiivis, õpitakse analüüsima meditsiini- ja tööõiguslikke probleeme ning lahendama asutuses ette tulevaid kommunikatsiooniprobleeme. Samuti käsitletakse kvaliteedijuhtimist, tervishoiuteenuste rahastamist ning projektipõhist arendustööd.

Erialaaintes omandatut kinnistatakse erialapraktikal tervishoiukõrgkoolides, suuremates haiglates ja tervishoiusüsteemi juhtivates riigiasutustes.

  • Alusainetes omandatakse teadmised õenduse filosoofilistest probleemidest, õendusteadusliku teabe arendamisest ning selle teabe mõjust õenduspraktikale. Õpitakse tegema rakendusliku suunitlusega uurimistöid, et arendada tõenduspõhiselt tervishoiuteenuseid ning tervishoiuspetsialistide väljaõpet. 

Õppetöö korraldus arvestab täiskohaga töötavat õppijat. Üliõpilane saab ise kavandada oma õpingud kolmele või neljale aastale. Kolmveerand õppetööst on iseseisev töö, mida toetavad põhjalikud juhendid ja e-kursused. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena. Seminarides jagatakse iseseisvast või rühmatööst saadud teadmisi, praktikumides lahendatakse probleemülesandeid ning loeng-diskussioonid eeldavad aktiivset kaasatöötamist. 

Õendusteaduse õppekava lõpetanud saavad magistrikraadi terviseteaduses, lisaks avaramad karjäärivõimalused ja parema konkurentsivõime tööjõuturul. 

Senistest õendusteaduse magistritest üle poole töötab Eesti suuremates tervishoiuasutustes. Enamik nendest on eri tasandite õendusjuhid või töötavad muudel juhtivatel ametikohtadel (näiteks koolitusjuhi, projektijuhi, kvaliteedijuhi või vastutava õena). Ligikaudu neljandik lõpetanutest töötab tervishoiukõrgkoolides, ülikoolis või kutseõppekeskuses õppejõuna. Õendusteaduse vilistlasi töötab ka ravimifirmades, kutseühendustes ning riigiasutustes.

Lõpetajad on oodatud jätkama õpinguid doktoriõppes kas välismaal või Eesti ülikoolides.

Tutvu õendusteaduse magistriõppekavaga ÕIS-is.

Tutvu vastuvõtutingimustega sisseastumisveebis.

Õppekava ja õppeained

Tunniplaan

Magistritöö

Õppekirjandus

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Andres Tennus

Tänavu alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 400 inimest

30.08.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022