Tervisetehnoloogiate hindamine

Tervisetehnoloogia on sekkumine (ingl intervention) arstiabis ja/või rahvatervishoius, mille eesmärk on saavutada otseselt või kaudselt muutus tervises kas ravi- või diagnostikameetodi või organisatsioonilise lahenduse kaudu. Tervisetehnoloogiad on näiteks ravimid, meditsiiniseadmed ja kirurgilised (invasiivsed) operatsioonid, samuti diagnostilised uuringud, raviprotseduurid ja -menetlused ning ennetavad programmilised tegevused.

Tervisetehnoloogia hindamise (TTH, health technology assessment, HTA) käigus kogutakse ja analüüsitakse tõenduspõhine informatsioon huvipakkuva tervisetehnoloogia rakendamise meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike ja eetiliste aspektide kohta.  Uuritakse nii tehnoloogia rakendamise eeldusi kui tagajärgi. Hindamisprotsess on süstemaatiline, erapooletu ja läbipaistev.

Tervisetehnoloogiate hindamise eesmärk on toetada põhjendatud otsuseid ohutu, efektiivse, patsiendikeskse ja ühiskonnale parimat väärtust taotleva tervisepoliitika elluviimiseks. TTH loob eeldused piiratud ressursside säästlikuks kasutamiseks ning toetab patsientidele ja ühiskonnale soodsaid otsuseid.

Tervisetehnoloogiate hindamise keskus

Mikk Jürisson      projekti vastutav täitja, PhDmikk.jurisson@ut.ee
Janika Allojavanemmajandusanalüütik, MA (majandusteadus)janika.alloja@ut.ee
Eva Juusvanemmajandusanalüütik, MA (majandusteadus)eva.juus@ut.ee
Katrin Koiduaruvanemmajandusanalüütik, MSc (terviseökonoomika)katrin.koiduaru@ut.ee
Martin Müürseppterviseanalüütikmartin.muursepp@ut.ee
Lembi Caroline Nohrin  terviseanalüütik, RNlembi.caroline.nohrin@ut.ee
Mariliis Põldtervisepoliitika teadur, PhD (arstiteadus)  mariliis.pold@ut.ee

 

TTH keskuse koostööpartneriteks on kliiniliste erialade spetsialistid ja tervishoiu valdkonna eksperdid, kes osalevad aktiivselt TTH raportite koostamisel. TTH keskuse tegevusse on alates esimesest tegevusaastast kaasatud doktorante ja arstiteaduse üliõpilasi.

TTH olemus ja rakendused

Iga uue tervisetehnoloogia - ravimeetod arstiabis või sekkumine rahvatervishoius – kasutuselevõtuga kaasnevad senisest suuremad kulud, kuid tehnoloogia rakendamisest saadavate tulemite mõõtmine on keeruline. Uue ravimeetodi hindamisel  on selle efektiivsus ja ohutus alati esikohal. TTH käigus sünteesitakse see informatsioon majandusliku kulutõhususega, lisatakse organisatsiooniliste muudatuse analüüs ja mõju eelarvele ehk uuritakse, millised sotsiaalsed mõjud lisaks paranemislootusele kaasnevad uue meetodi kasutamisega.

TTH ülesanded Eestis on:

  • anda enne uute tervisetehnoloogiate kasutuselevõtmist tõenduspõhine hinnang nende potentsiaalsetele eelistele, riskidele ja kulutõhususele;
  • tegeleda kasutuselolevate tervisetehnoloogiate võrdleva hindamisega, rõhuasetusega kliinilise efektiivsuse ja ohutuse ning majandusliku põhjendatuse tõenduspõhisusele;
  • toetada ravijuhiste kohandamist Eesti oludele, kaardistades vastavate raviteenuste kasutamise efektiivsust ja kulutõhusust.

TTH raportite koostamine toimub avalikes huvides, toetab tervishoiupoliitilisi otsustusprotsesse tervishoiuteenuste, soodusravimite kättesaadavuse ja avalike vahendite säästliku kasutamise tagamisel. Näideteks, kus Eestis kasutatakse TTH tulemusi, on tervishoiupoliitilised otsused uute diagnostika- ja ravivõimaluste lisamiseks tervishoiuteenuste nimekirja ning Sotsiaalministeeriumi hinnangud soodusravimite taotlustele.

Metoodika

TTH nõukogu

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest

Valmisid õppematerjalid ja poliitikasoovitused kliimamuutuste tervisemõjudest

Infopäeval tutvustatakse Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määrust

Infotunnis tutvustatakse Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määrust