Praktika

Praktika eesmärk on omandada praktilise töö kogemusi, rakendades magistriõppes saadud teoreetilisi  teadmisi, oskusi ja väärtusi.

ARTH.00.038 Praktika rahvatervishoius 12 EAP

Praktika sooritatakse rahvatervishoiu valdkonnas tegutsevas riigiasutuses, ettevõttes, koolitus- ja konsultatsioonifirmas vm. Praktikana arvestatakse ka aktiivset osalemist teadusuuringu kavandamisel, elluviimisel ja analüüsimisel juhendaja juhendamisel.

  • Praktika maht on 12 EAP ehk 160 akadeemilist tundi praktlist tööd.
  • Praktika sooritatakse hiljemalt 4. semestril pärast eeldusainete läbimist. 

Praktika sooritamine ja kaitsmine

  • Enne praktikale minekut sõlmitakse kolmepoolne leping ülikooli, praktikabaasi ja üliõpilase vahel. Lepingus määratakse kindlaks praktika kestus, aeg, koht ja asutusepoolne juhendaja.
  • Juhendaja jagab üliõpilasele tööülesanded, kontrollib nende täitmist ning annab praktika lõppedes praktikandi tööle hinnangu. 
  • Praktika jooksul täidab üliõpilane praktikapäevikut, kus ta kirjeldab tööülesandeid ja märgib üles nende sooritamise aja.
  • Praktika lõppedes koostab üliõpilane praktikaaruande ning esitab selle praktikakoordinaatorile.
  • Praktika kaitsmiseks teeb üliõpilane suulise ettekande praktikaseminaril.
  • Praktika arvestatakse, kui üliõpilane on esitanud ja kaitsnud praktikaaruande, osalenud vähemalt kahel praktikaseminaril ning praktikajuhendaja on esitanud ülikoolile üliõpilase töö kohta positiivse hinnangu.

Praktikaga seotud dokumendid

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem