Kopsuvähi sõeluuringu alane koostöö Euroopas

 

Kopsuvähk on Euroopa Liidu liikmesriikides diagnoositud pahaloomulistest kasvajatest meestel teisel ja naistel kolmandal kohal ning juhtiv surmapõhjus mõlema soo hulgas. Mitmed Euroopas ja Ameerika Ühendriikides läbi viidud juhuslikustatud kontrolluuringud on näidanud, et madaladoosilise kompuutertomograafilise (MDKT) uuringuga on võimalik avastada kopsuvähk varakult ja seeläbi oluliselt vähendada suremust. Alates sõeluuringu kasutuselevõtust Ameerika Ühendriikides 2013. aastal on tulnud seda kohandada, et ületada takistusi sõeluuringu üleriiklikul rakendamisel, eelkõige patsientide kaasamisel. 

      Arvestades kopsuvähi käsitluse varieeruvust Euroopa Liidus (EL) ei saa loota, et kopsuvähi sõeluuringu kliiniliste uuringute tulemused oleksid kõigis 27s liikmesriigis tavapraktikasse üks-ühele ülekantavad. Tuginedes kõigi asjakohaste Euroopa erialaühenduste ja sidusrühmade ekspertiisile ja koostööle, kaardistatakse SOLACE projekti raames EL liikmesriikides kopsuvähi sõeluuringu hetkeseis, vajadused ja head tavad ning koostatakse kopsuvähi sõeluuringu arendamiseks kõikehõlmavad juhised ja nende rakendamise kava: tõenduspõhised juhendid, tehnilised dokumendid, standardsed töökorrad ning kvaliteedi tagamise, metoodika, kasu-kahju tasakaalu ja kulutõhususe dokumendid. Antud pakett loob võimaluse sõeluuringu de novo rakendamiseks. Lisaks kavandatakse ja viiakse SOLACE projekti raames kümnes liikmesriigis läbi pilootprojektid, kaasates kokku üle 12 000 inimese, et tegeleda sõeluuringusse kaasamise võtmeküsimustega nagu soolised erinevused; sihtrühma liikmete halvem kättesaadavus sotsiaalsetel, etnilistel ja/või geograafilistel põhjustel; vähiriski suurusest tulenevad käsitluse erinevused; (läbiviimise) kvaliteedi tagamine; erinevatele tervishoiusüsteemidele sobivate kulutõhususe analüüsi mudelite vajadus; sõeluuringu võimalikud kahjud (kiirguskoormus, ülediagnoosimine, tüsistused). 

      SOLACE projekti raames luuakse Euroopa Kopsuvähi Sõeluuringu Liit (ingl European Lung Cancer Screening Alliance, ELCSA), millest saab püsiv interdistsiplinaarne platvorm ja tugi sõeluuringu elluviimisel kõigis EL liikmesriikides. SOLACE projektis osalevad asutused ja organisatsioonid leiab interaktiivselt Euroopa kaardilt.

Image
SOLACE logo

 

 

 

 

 

 

Projekti kaasrahastatakse EU4Health programmi 2021–2027 raames grandilepingu nr 101101187 alusel. Avaldatavad seisukohad ja arvamused kuuluvad autori(te)le ega peegelda tingimata Euroopa Liidu või Euroopa Tervise- ja Digitaalarengu Täitevameti seisukohti ning Euroopa Liitu ega toetuse andnud asutust ei saa nende eest vastutavaks lugeda.

Image
ET Kaasrahastanud Euroopa Liit