Instituudi nõukogu

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituuti juhib instituudi nõukogu poolt valitud juhataja Kaja-Triin Laisaar.

Instituut juhindub oma tegevuses eelkõige peremeditsiini ja rahvatervisoiu instituudi põhikirjast.

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi nõukogu koosseis:

Esimees: Kaja-Triin Laisaar

Ametikohajärgsed liikmed: 
Ere Uibu, õendusteaduse magistriõppekava programmijuht
Ene Indermitte, rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuht
Ruth Kalda, peremeditsiini residentuuri üldjuhendaja

Dekaani nimetatud liikmed:
Anneli Kannus, Õdede Liidu president
Elle-Mall Sadrak, Perearstide Seltsi juhatuse liige
Kaire Innos, Tervise Arengu Instituut

Arst-residentide ja üliõpilaste esindajad:
Trinity Liisa Lotta Kannus, arstiteaduse üliõpilane
Silver Tabo, rahvatervishoiu magistrant
Liisa Hiob, õendusteaduse magistrant
Eveli Parveots, peremeditsiini arst-resident

Akadeemiliste töötajate esindajad:
Anneli Uusküla, epidemioloogia professor
Marje Oona, peremeditsiini kaasprofessor
Hans Orru, keskkonnatervishoiu kaasprofessor
Kadri Suija, peremeditsiini kaasprofessor

Sekretär (hääleõiguseta): Sirly Napritson

Akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad kuni 30.06.2024. Üliõpilaste esindajate ja arst-residentide esindaja volitused kehtivad kuni 30.06.2024.

16.-19. veebruar 2024 - Vailit kaks 0,5 koormusega andmeanalüüsi lektorit ning otsustati toetada globaalmuutuste valdkonna akadeemiku kandidaadi esitamist.
15.-17. jaanuar 2024 - Vailit 1,0 koormusega õendusteaduse nooremlektor.

27.-29. november 2023 - Valiti 1,0 koormusega tervisepoliitika teadur.
24. oktoober 2023 - Anti ülevaade alanud mikrokraadiprogrammist „Terviseteaduste alused“, valiti 0,25 koormusega peremedistiini assistent ja 1,0 koormusega õendusteaduse assistendi asenduskoht. Tehti ülevaade õendus- ja ämmaemandusterminite kogu tööst.
04.-06. september 2023 - Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani kandidaadi esitamine
29.-31. mai 2023 - Toimus elektrooniline koosolek, kus valiti biostatistika nooremlektor.
14. märts 2023 - Kooskõlastati mikrokraadiprogramm "Tervisedenduse alused". Tutvustati rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõppekavade 2022. aasta sisehindamise vahearuandeid ja peremeditsiini residentuuri sisehindamist. Anti teada, et valmimisel on instituudi arengukava ning kinnitati instituudi 2023. aasta eelarve. 

12.-16. mai 2022 - Toimus elektrooniline koosolek, kus võeti seisukoht keskkonnatervishoiu professori kandidaadi osas (toimus soovitushääletus).
5. aprill 2022 - Anti ülevaade instituudi teadus- ja õppetööst ja eesmärkidest, tutvustati epidemioloogia mikrokraadiprogrammi ning instituudi põhikirja muudatusi.
8. veebruar 2022 - Valiti 0,25 koormusega tervisedenduse lektor ja kinnitati instituudi 2022. aasta eelarve.

14. detsember 2021 - Valiti uus instituudi juhataja. Otsustati üks vaba semestri andmine. 
12. oktoober 2021 - Toimus rahvatervishoiu kaasprofessori soovitushääletus. Anti ülevaade Tartu Ülikooli tervishoiu õppekavagrupi kvaliteedihindamisest – õendusteadus ja rahvatervishoid. Arutelu instituudis keskkonnatervishoiu professuuri avamise kohta.
15. juuni 2021 - Valiti 0,5 koormusega õendusteaduse assistent, 0,25 koormusega peremeditsiini lektor ja 0,25 koormusega konkursita peremeditsiini assistent asenduskohale. Arstiteaduse õppekava üliõpilaste esindja andis tagasisidet pandeemiaaegse veebiõppe kohta. Arutleti instituutide teadus- ja arenduskommunikatsiooni üle.
6. aprill 2021 - Arutleti instituudi arenguprioriteetide üle (töötajate tagasiside põhjal).
23.-26. veebruar 2021 - Toimus elektrooniline koosolek, kus võeti seisukoht rahvatervishoiu kaasprofessori kandidaadi osas (toimus soovitushääletus).
9. veebruar 2021 - Valiti 0,4 koormusega rahvatervishoiu nooremteadur. Kinnitati instituudi 2021. aasta eelarve ja tutvustati instituudi põhikirja muudatusi.

8.-10. detsember 2020 - Toimus elektrooniline koosolek kahe biostatistika (1,0 ja 0,2 koormusega) nooremlektori valimiseks. 
15. september 2020 - Rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuht ja õendusteaduse magistriõppekava programmijuht andisid ülevaate 2020. aasta lõpetajatest ja sisseastujatest. Peremeditsiini ja töötervishoiu residentuuride üldjuhendajad andsid ülevaate 2020. aasta residentide hetkeseisust. Ülevaade olulisematest eelseisvatest tegevustest: akadeemilise personali karjäärimudel ja sellega seonduvad muudatused, planeeritav koroonaviiruse teemaline konverents.
17.-19. juuni 2020 - Toimus elektrooniline koosolek, kus valiti kaks ASTRA nooremteadurit.
11. veebruar 2020 - Kinnitati instituudi 2020. aasta eelarve. Anti ülevaade instituudi 2019. aasta tulemusnäitajatest. Räägiti saabuvast rahvatervishoiu magistriõppe 20. aastapäeva tähistamiseks korraldatud konverentsist ning anti ülevaade ravijuhendite püsisekretariaadi töökorraldusest.
13.-15. jaanuar 2020 - Toimus elektrooniline koosolek, kus valiti kaks peremedistiini assistent.

26. november 2019 - Õendusteaduse külalisprofessor Mari Kangasniemi andis ülevaate oma senisest tegevusest ning edasistest plaanidest. Valiti asenduskohaga õendusteaduse assistent. Arutati rahvatervishoiu professori ametikoha avamise vajalikkuse üle. Otsustati üks vaba semestri andmine. 
8. oktoober 2019 - Õppekavajuhid (rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuht, õendusteaduse magistriõppekava programmijuht, peremeditsiini residentuuri üldjuhendaja) andsid ülevaate 2019. aasta sisseastujatest. Tutvustati 5. kursuse perearstiteaduse õppetöö tagasiside aruannet. Ruth Kalda tutvustas MV dekaan kandidaadi valimisprogrammi.
13. juuni 2019 - Valiti ASTRA nooremteadur ja suhtlemise psühholoogia lektor. Toimus arutelu teadustöö toetamise võimaluste kohta. Anti ülevaade meditsiiniteadusete  valdkonna üliõpilaste tagasisidest instituudi ainetele.
23.-25. aprill 2019 - Toimus elektrooniline koosolek, kus võeti seisukoht peremeditsiini professori kandidaadi osas.
5. märts 2019 - Kinnitati instituudi 2019. aasta eelarve ning arutleti instituudi tegevusplaani ja arendustegevuse üle.

20. detsember 2018 - Instituudi juhatajaks (taas)valiti professor Ruth Kalda.
27. november 2018 - Anti ülevaade ravijuhendite püsisekretariaadi loomisest MV valdkonda ning Eesti Õdede Liidu ja õendusteaduse osakonna koostööst. Valiti konkursita õendusteaduse assistent ning arutati instituudi juhataja valimisega seotud küsimusi.
2. oktoober 2018 - Toimus keskkonnatervishoiu dotsendi soovitushääletus. Õppekavajuhid (rahvatervishoiu magistriõppekava programmijuht, õendusteaduse magistriõppekava programmijuht, peremeditsiini residentuuri üldjuhendaja) andsid ülevaate 2018. aasta sisseastujatest.
14. juuni 2018 - Seisukoha võtmine epidemioloogia ja tervisedenduse dotsendi  osas (soovitushääletus). Valiti ASTRA projekti raames rahvatervishoiu nooremteadur. Anti ülevaade instituudi põhikirja muudatustest.
15. mai 2018 - Vailiti kaks õendusteaduse assistenti. Õendusteaduse külalisprofessor Mari Kangasniemi ettekanne õendusteaduse arengusuundadest aastateks 2018-2020.
17. aprill 2018 - Anti ülevaade videoloengute tagasisidest. Kinnitati ASTRA nooremteadurite töölevõtmise kord ning anti ülevaade senise ASTRA nooremteaduri tegemistest. Tutvustati instituudi nõukogu eelseisvaid valimisi.
13. veebruar 2018 - Valiti rahvatervishoiu teadur. Kinnitati instituudi 2018. aasta eelarve. 

20. detsember 2017 - Valiti meditsiiniajaloo assistent. Tutvustati pereõdede kliinilise farmakoloogia täienduskursuse tagasisidet. Õendusteaduse magistriõppe ja arstiteaduse põhiõppe tudengid andsid ülevaate sellest, milline on üliõpilaste vaade õppetöö korraldusele.
14. november 2017 - Valiti kaks biostatistika assistent. Tutvustati EKKA raportiga seonduvat tegevuskava ning anti ülevaade õendusteaduse professuuriga seonduvast.
12. september 2017 - Toimus soovitushääletus epidemioloogia professori ametikohale. Anti ülevaade õendusteaduse magistriõppe arengutest. Õppekavade juhid andis ülevaate 2017. aasta lõpetanutest ja vastuvõetutest. Teemad instituudi nõukogu koosolekutel.
16. - 23. august 2017 - Toimus ASTRA projekti PER ASPERA 0,5 koormusega rahvatervishoiu nooremteaduri ametisse nimetamiseks salajane hääletamine.
16. mai 2017 - Toimusid õppejõudude ja teadustöötaja valimised (1 teadur, 3 assistenti). Otsustati algatada õendusteaduse magistriõppekava muudatused, sh kahe eriala sulgemine ja uue eriala avamine.  Kinnitati ASTRA nooremteadurite töölevõtmise kord. Kuulati kõrgkoolide ja Õdede liidu kohtumise tulemusi. Lepiti kokku järgmiste koosolekute ajad.
12. aprill 2017 - Elektroonilisel koosolekul otsustati toetada ettepankut avada epidemioloogia professori ametikoht.
16. veebruar 2017 - Toimus elektrooniline koosolek instituudi 2017. a eelarve kinnitamiseks.
10. jaanuar 2017 - Arutati Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsust õendusteaduse ja rahvatervishoiu magistriõppekavadele. Õendusteaduse magistriõppekava programminõukogu esitas nõukogule pöördumise koosseisuliste õppejõudude suurendamiseks.

22. november 2016 - Toimusid kolme õppejõu valimised (keskkonnatervishoiu lektor, peremeditsiini lektor ja peremeditsiini assistent). Tutvustati rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõppekavade tudengite tagasisidet õppeainetele ja räägiti "Tervishoiu juhtimise" magistriõppeprogrammi arengutest. Edastati info peremeditsiini residentuuri kohtade arvu osas. 
18. oktoober 2016 - Tutvustati töötervishoiu residentuuri õppekava ja magistriõppe programmi "Tervishoiu juhtimine" esialgset kavandit. Võeti seisukoht peremeditsiini residentuurikohtade suhtes ja tutvustati küsitluse tulemusi permeditsiini residentuuris magistrikraadi võimaluse kohta. Lepiti kokku kevadsemestri koosolekute ajad.
13. september 2016 - Arutati õendusteaduse magistriõppekava muudatusi, selle lühendamise vajadust ja võimalusi. Üheaastase tervishoiu juhtimise magistriõppekava loomist ning peremeditsiini magistriõppeprogrammi vajalikkust ja võimalikkust.
10. mai 2016 - Valiti meditsiiniajaloo lektor, peremeditsiini vanemteadur ja kaks peremeditsiini dotsenti. Anti ülevaade teadus- ja arendustegevusest ja lepingutest instituudis. Tutvustati kavandit üheaastase magistriõppekava loomiseks. Lepiti kokku sügissemesti koosolekute ajad. 
6. aprill 2016 - Tutvustati arstiteaduse põhiõpet, rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõpet, peremeditsiini residentuuri programmi ning arstiteaduskonna täienduskeskuse tegevust.
1. märts 2016 - Tutvustati instituudi 2016. a eelarvet ja  õppe- ja teadustöötajate ametinõudeid ning pädevuse hindamist. Otsustati teha meditsiiniteaduste valdkonnale ettepanek õendusteaduse magistriõppekava muutmiseks.
27. jaanuar 2016 - Koosolekul kinnitati nõukogu kodukord ja valiti instituudi juhatajaks professor Ruth Kalda. Lisaks valiti peremeditsiini lektor ning tutvustati rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõppekavade akrediteerimist.