Magistritöö

Magistritöö on empiiriline või teoreetiline uurimus, mille üliõpilane koostab õpingute vältel ja kaitseb õpingute lõpus. Magistritöö eesmärk on anda valmidus eetiliseks ja tõenduspõhiseks teadustööks. Magistritööde temaatika lähtub õendusteaduse õppetooli teadustöö suundadest (2018–2023) ning õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegiast (2021–2030).Magistritöö koostamine ja hindamine

Magistritöö koostamiseks, vormistamiseks, kaitsmiseks ja hindamiseks vajalikud dokumendid: 

Magistritöö nõuded ja kaitsmise kord
Isikuandmete töötlemine magistritöödes
Kirjalike tööde vormistamise juhend
Magistritöö juhendamine: üliõpilase ja juhendajate kokkulepe
Magistritöö hindamise kriteeriumidMagistritöö kavandi kinnitamine ja magistritöö kaitsmisele lubamine 

Magistritöö avaldamine

Positiivsele hindele kaitstud magistritöö tehakse üldsusele kättesaadavaks ülikooli digitaalarhiivis (DSpace’is) kolme kuu jooksul pärast kaitsmist. Kui üliõpilane planeerib magistritöö avaldamist teadusartiklina, siis esitab ta enne kaitsmist meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaanile põhjendatud taotluse kehtestada töö elektroonsele avaldamisele piirangud. Magistritöö avaldatakse elektroonselt pärast tähtajalise piirangu lõppemist. Loe juhendit lõputööde avaldamise kohta.

Lihtlitsentside ja taotluse vormid:

  • lihtlitsents lõputöö avaldamiseks (tavaline), dokument nr 40;
  • lihtlitsents lõputöö avaldamiseks (avaldamisel tähtajaline piirang), dokument nr 42;
  • taotluse vorm (avaldamisele piirangu kehtestamine), dokument nr 39.

Vaata ka:

1. Magistritööde põhjal koostatud artiklite kogumik  "Patsiendikesksus Eesti tervishoius – patsientide ja nende lähedaste vaatekohad"

2. Õppeaastatel 2018/2019 , 2019/2020 ja 2020/2021 kaitstud magistritööde kokkuvõtted

3. Mõisted ja definitsioonid

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem